ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများ (2006) ကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှု