အများပြည်သူကျန်းမာရေးပြဿနာအဖြစ်ညစ်ညမ်းဆင်အတွက်ကျန်းမာရေးပညာရေး၏အခန်းကဏ္ဍ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (2008) နဲ့ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးမဟာဗျူဟာများ