လိင်ဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် 'နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်' 'သဘောထားအပေါ် erotica ဖို့ထိန်းအကွပ်မရှိသော access ကို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2000)