တစ်ဦးဒတျချြနမူနာ (2016) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်