လူငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မီဒီယာအသစ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှိပါသလား? တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည် (2016)