အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' သဘောထားနှင့်အပြုအမူအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့များ: လေ့လာမှုတစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ် (2017)