ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် Abidjan (2015) ၏ Cocody ခရိုင်အတွင်းရှိကျောင်းသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ