ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လုလင်တို့နှင့်အမျိုးသမီးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့ (2017)