တက္ကသိုလ်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စွန့်စားမှုအမူအကျင့် (2015)