ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စွဲလမ်း - (33) ယောက်ျား 18-30 ၏ 2014% "စွဲ" သို့မဟုတ် "မသေချာ"