ယာနျဘာသာတရားကိုကောလိပ်အမျိုးသားများအတွက်တစ် longitudinal အလိုက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်အကျပ်ကိုင်ကိုလျှော့ချ: ရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများ, ကရာနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ (2018)

Hagen, တိမောသေ Marty P. Thompson ကများနှင့် Janelle Williams က။

ဘာသာတရား၏သိပ္ပံလေ့လာဘို့ဂျာနယ်.

ြဒပ်မဲ့သော

ကျယ်ပြန့်စာပေစျယာနျဘာသာတရားကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော် (SA) အပါအဝင် deviant အပြုအမူတွေတစ်အရေအတွက်လျှော့ချအတွက်အကာအကွယ်အချက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ယခင်သုတေသနစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်လုပ် SA အကြားဆက်ဆံရေးဖြန်ဖြေအတွက်အန္တရာယ်များအရက်သောက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်သွားရမည်အကြောင်း, ဒီလေ့လာမှုသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်း, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ကရာမှတဆင့်စျယာနျဘာသာတရားကိုကနေလုပ် SA မှတွေးဆစိတ်လမ်းကြောင်းနှင့်နည်းပညာ-based coercive အပြုအမူ (TBC) စူးစမ်း။ အထီးကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ဦးလေးနှစ် longitudinal လေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် TBC အဖွဲ့အကြားဆက်ဆံရေး mediates စဉ်သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကရာ, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်နှစ်ဦးစလုံးရလဒ်အစီအမံများအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှယန္တရားများသို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလေ့အကျင့်များနှင့်အနာဂတ်သုတေသနအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။