လိင်ကအကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်မငြိမ်သက်မှုကြောင့်: သဘောထား-အကြောင်းအရာ Congruency (2015) ၏အခန်းက္ပ