အမေရိကန် (14) တွင် 17-2019-တစ်နှစ်တာအဘိဓါန် Old လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအထီးတွေထဲမှာလိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာအသုံးပြုမှု