ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအပေါ် Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အအတွေးအခေါ်ထိန်းချုပ်ရေးမဟာဗျူဟာအတွက်အခက်အခဲများ၏အခန်းက္ပ (2017)