နားလည်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် (2018) ကြားတွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ profile များကိုခန့်မှန်း