မလိုချင်တဲ့နှင့်လူငယ်များအင်တာနက်အသုံးပြုသူ (2007) ၏အမျိုးသားရေးနမူနာတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်