အမျိုးသမီးရေးရာစအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ဆွဲဆောင်ပါအဘယ်ကြောင့်: တစ်အရည်အသွေးလေ့လာမှု (2014) မှရလဒ်များ