“ စွဲလမ်းမှု ဦး နှောက်သိပ္ပံ၏အခြေခံများ” - Gabe Deem မှ ၅ မိနစ်ကြာဗီဒီယို