နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့် NoFap အောင်မြင်မှု (compulsive porn အသုံးပြုမှုကိုဖြတ်) ရန် Key ကို,