ဖိလိပ္ပုသည် Zimbardo: ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို? (2011)