လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုက်ကိုဘောင်ခတ်ပြီးမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်ပါသလား (2012)