“Neural Correlates of Sexual Cue Reactivity in Individuals with and without Compulsive Sexual Behaviors” (2014): Utdrag analysert Steele et al., 2013

Link til original studie - “Nevrale korrelater av seksuell køreaktivitet hos personer med og uten tvangsmessig seksuell atferd” (2014)

Merk - mange andre fagfellevurderte artikler er enige om at Steele et al., 2013 støtter pornoavhengighetsmodellen: Peer-reviewed critiques of Steele et al., 2013

Utdrag kritikk Steele et al., Xnumx (citasjon 25 er Steele et al.)


Våre funn tyder på at dACC-aktivitet gjenspeiler rollen som seksuell lyst, noe som kan ha likheter med en studie på P300 i CSB-emner som korrelerer med ønske [25]. Vi viser forskjeller mellom CSB-gruppen og friske frivillige, mens denne tidligere studien ikke hadde en kontrollgruppe. Sammenligningen av denne nåværende studien med tidligere publikasjoner i CSB med fokus på diffusjon MR og P300 er vanskelig gitt metodiske forskjeller. Studier av P300, et hendelsesrelatert potensial som ble brukt til å studere oppmerksomhet i substans i stoffbruksforstyrrelser, viser forhøyede tiltak med hensyn til bruk av nikotin [54], alkohol [55], og opiater [56], med tiltak som ofte korrelerer med trangsindekser. P300 er også ofte studert i stoffbruksforstyrrelser ved bruk av oddball-oppgaver der lavt sandsynlighetsmål blandes ofte med høy sannsynlighet ikke-mål. En meta-analyse viste at stoffbruksforstyrrede personer og deres upåvirket familiemedlemmer hadde redusert P300 amplitude sammenlignet med friske frivillige [57]. Disse funnene antyder at rusmiddelforstyrrelser kan være preget av nedsatt tildeling av oppmerksomhetsressurser til oppgavrelevant kognitiv informasjon (ikke-medikamentmål) med forbedret oppmerksomhetsforstyrrelse mot legemiddelindikasjoner. Reduksjonen i P300-amplitude kan også være en endofenotypisk markør for rusmiddelforstyrrelser. Studier av hendelsesrelaterte potensialer med fokus på motivasjonsrelevansene av kokain og heroin-signaler, rapporterer videre abnormiteter i de sene komponentene i ERP (> 300 millisekunder; sent positivt potensial, LPP) i frontale regioner, noe som også kan gjenspeile trang og oppmerksomhetsallokering [58]-[60]. LPP antas å reflektere både tidlig oppmerksomhetsfangst (400 til 1000 msek) og senere vedvarende behandling av motiverende signifikante stimuli. Emner med kokainbrudd hadde forhøyet tidlige LPP-tiltak sammenlignet med friske frivillige som tyder på en rolle for tidlig oppmerksomhetsfangst av motivert oppmerksomhet sammen med svak respons på hyggelige emosjonelle stimuli. De sene LPP-tiltakene var imidlertid ikke signifikant forskjellig fra de friske frivillige [61]. Generatorene av P300 hendelsesrelatert potensial for målrelaterte svar antas å være parietal cortex og cingulate [62]. Således kan både dACC-aktivitet i den nåværende CSB-studien og P300-aktiviteten som er rapportert i en tidligere CSB-studie, gjenspeile lignende underliggende prosesser for oppmerksomhetsfangst. Tilsvarende viser begge studier en sammenheng mellom disse tiltakene med økt ønske. Her foreslår vi at dACC-aktivitet korrelerer med ønske, noe som kan gjenspeile en indeks av begjær, men korrelerer ikke med liking som tyder på en incitament-salience modell av avhengighet.