Trudności w funkcjonowaniu seksualnym i kompulsywne używanie pornografii. Jaka jest przyczyna, a jaki skutek? (2020)

Komentarz YBOP: Dr Eweliny KowalewskiejRozprawa zawierała szereg ważnych wyników badań dotyczących problematycznych użytkowników porno (PPU). Poniżej abstraktu można znaleźć jej pełne dodatkowe komentarze, ale oto kilka najważniejszych informacji z tych komentarzy.

KLUCZOWE WNIOSKI:

– U 17.9% mężczyzn w grupie PPU stosunek seksualny zwiększa konsumpcję pornografii i masturbację, podczas gdy w grupie kontrolnej odsetek ten wynosił 4.3%. (Efekt ścigania?)
 
- W badaniu wzięło udział 193 PPU, którzy zadeklarowali chęć ograniczenia lub zaprzestania oglądania pornografii. Wszystkie PPU doświadczyły subiektywnego poczucia utraty kontroli nad własnymi zachowaniami seksualnymi, 36.8% z nich otrzymało pomoc na trudności w funkcjonowaniu seksualnym, a połowa (50.3%) zadeklarowała unikanie współżycia seksualnego z powodu dostrzeżonych problemów. Porównałem funkcjonowanie seksualne osób PPU z grupą kontrolną 112 użytkowników pornografii, którzy nie doświadczyli subiektywnego poczucia utraty kontroli nad swoimi zachowaniami seksualnymi.
 
- Najczęstszymi problematycznymi zachowaniami seksualnymi wśród PPU były nadmierne używanie pornografii, kompulsywna masturbacja i obsesyjne fantazjowanie na temat seksu.
 
- Średnia liczba stosunków seksualnych podejmowanych przez uczestników w miesiącu poprzedzającym badanie była istotnie niższa w PPU niż w grupie kontrolnej.
 
– Nie było różnicy między grupami pod względem związku/stanu cywilnego, więc ta różnica w formach aktywności seksualnej nie wynika z tego, że wśród PPU jest więcej singli niż wśród kontrolnych.
 
- Wśród wszystkich uczestników związku w czasie badania mężczyźni z grupy PPU byli mniej zadowoleni ze sfery seksualnej swojego związku i niżej oceniali postrzeganą satysfakcję partnera ze wspólnego seksu.
 
– PPU spędzają dwa razy więcej czasu na pornografii (w Internecie, telewizji lub gazetach) niż mężczyźni z grupy kontrolnej (267.85 vs. 139.65 minut tygodniowo). Średni czas trwania pojedynczej sesji porno w grupie PPU wynosił 54.51 minuty i 36.31 minuty w grupie kontrolnej. Wynik ten jest interesujący, ponieważ według zestawienia danych PornHub.com podsumowującego oglądanie pornografii w 2019 roku, średni czas trwania pojedynczej sesji w Polsce wynosił 10 minut 3 sekundy.
 
- Postrzegana zmiana częstotliwości korzystania z pornografii na przestrzeni lat i eskalacja do coraz bardziej ekstremalnego materiału była widoczna u wszystkich badanych, ale w większym stopniu w PPU.
 
– Momentem, w którym częstotliwość konsumpcji pornografii zaczęła różnicować się między grupami, był wiek 15 lat. W tym okresie życia PPU coraz częściej zaczęły sięgać po materiały pornograficzne, natomiast u mężczyzn w grupie kontrolnej częstotliwość podejmowanych konsumpcji utrzymywała się relatywnie stabilny.
 
- Doświadczanie nieprzyjemnych objawów odstawienia pornografii wystąpiło w większym stopniu w PPU niż w grupie kontrolnej. Problematyczni użytkownicy pornografii doświadczyli wzrostu niepokoju podczas przerwy od konsumpcji pornografii, zwiększonego niepokoju, obniżonego nastroju i obniżonego libido. Ponadto prawie połowa PPU doświadczyła silnej chęci oglądania pornografii
 

Abstrakcyjny

Celem niniejszej rozprawy było ustalenie na podstawie danych empirycznych, jakie aspekty funkcjonowania seksualnego odróżniają problematyczne korzystanie z pornografii (PPU) od osób nie doświadczających problemów związanych z korzystaniem z pornografii. Prace opisane w niniejszej rozprawie prowadzone były w trzech etapach. Najpierw podjęłam się polskiej adaptacji i walidacji dwóch narzędzi psychometrycznych do pomiaru nasilenia uzależniających zachowań seksualnych: Inwentarza Zachowań Hiperseksualnych (Badanie 1a) i Testu Przesiewowego Uzależnienia od Seksualnego – Zrewidowany (Badanie 1b), a także opracowania Krótkiej Pornografii Screen (Badanie 1c) – krótki kwestionariusz do pomiaru objawów PPU. Ocena psychometryczna i klasyfikacyjna wykazała zadowalające właściwości psychometryczne polskojęzycznych wersji kwestionariuszy, co sugeruje, że mogą być one z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez klinicystów do diagnozowania uzależniających zachowań seksualnych, jak i naukowców do badania tego tematu. Następnie przeprowadziłem analizę jakościowych danych samoopisowych od 230 osób identyfikujących się jako PPU (Badanie 2). Dane te zostały przeanalizowane pod kątem weryfikacji pięciu grup objawów PPU (tj. dysfunkcji seksualnych, zwiększonej tolerancji lub eskalacji w korzystaniu z pornografii, objawów związanych z powstrzymywaniem się od pornografii, aspektów funkcjonowania związku i objawów niezwiązanych z funkcjonowaniem seksualnym) ustalonych a priori przez specjalistów udzielających pomocy PPU zarówno z perspektywy badawczej, jak i klinicznej. Wyniki analizy raportów własnych wykazały, że PPU doświadczają zaburzeń erekcji, spadku libido, eskalacji oglądanych treści pornograficznych do coraz bardziej podniecających oraz pojawiania się nowe zainteresowania treściami, które pierwotnie były nieciekawe lub niezgodne z pierwotnymi preferencjami seksualnymi. Każdy z autoraportów zawierał informacje o (samo)obserwowaniu zmian w funkcjonowaniu w procesie powstrzymywania się od pornografii. Analiza tych danych pokazuje zmniejszenie nasilenia zaburzeń erekcji wśród użytkowników, którzy powstrzymali się od oglądania pornografii. Wreszcie (Badanie 3), opierając się na wynikach jakościowej analizy danych, podjęłam próbę systematycznej weryfikacji, jakiego rodzaju trudności w funkcjonowaniu seksualnym (z partnerem i podczas praktyk autoerotycznych) oraz psychiczne i relacyjne (obsesje seksualne, poczucie kontrola nad własnym życiem seksualnym, częstotliwość i wzorce wykorzystywania pornografii, satysfakcja z relacji z partnerem) odróżnianie osób z PPU od grupy kontrolnej (korzystających z pornografii rekreacyjnie i nie doświadczających PPU) poprzez rozszerzenie badań naukowych o pomiar zmiennych, które są potencjalnie czynniki predysponujące do PPU (np. wiek rozpoczęcia używania pornografii i inicjacji seksualnej, jakość pierwszego doświadczenia seksualnego, status związku itp.). Wyniki badania 3 nie wykazały różnic między grupami pod względem średniego wieku rozpoczęcia korzystania z pornografii, średniego wieku inicjacji seksualnej, statusu związku ani retrospektywnie zgłaszanej częstotliwości praktyk autoerotycznych (masturbacja) i pornografii w okresy: do 15 roku życia i po 30 roku życia. Jednak ci, którzy rozwinęli PPU, znacznie częściej niż grupa kontrolna korzystali z pornografii w okresie od 15 do 30 roku życia, a ocena pierwszego kontaktu seksualnego z partnerem i częstotliwość angażowania się w takie kontakty seksualne była niższa w Grupa PPU w porównaniu z grupą kontrolną, zarówno w raportach retrospektywnych, jak i dotyczących aktualnego życia seksualnego.
 
Podsumowując, zebrane przeze mnie dane wskazują na związek objawów zgłaszanych przez problematycznych użytkowników pornografii z powszechnie stosowanymi psychometrycznymi narzędziami do pomiaru nasilenia uzależniających zachowań seksualnych, opracowanymi w badaniach 1a, 1b i 1c. badania te zostały szczegółowo omówione w ostatniej części niniejszej rozprawy, pokazując ich znaczenie dla lepszego zrozumienia zaburzenia zachowania kompulsywnego (CSBD) – nowej jednostki nozologicznej włączonej w 2019 r. przez Światową Organizację Zdrowia do zbliżającej się 11. edycji InternationalClassification of Diseases (ICD-11), która ukaże się w 2021 roku. Moja praca podkreśla ważne aspekty PPU, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy klinicznej i diagnostycznej z osobami z CSBD.
 
Słowa kluczowe: zaburzenia hiperseksualne, uzależniające zachowania seksualne, uzależniające korzystanie z pornografii, problematyczne korzystanie z pornografii, dysfunkcje seksualne

Pełne komentarze badacza:

Swoje analizy przeprowadziłem w oparciu o utworzoną wstępną pulę stwierdzeń odpowiadających sześciu wymiarom:

1.) obsesje seksualne i poczucie kontroli nad własnym życiem seksualnym

2.) funkcjonowanie seksualne w związku partnerskim

3.) zadowolenie z relacji partnerskiej

4.) częstotliwość i schematy wykorzystywania pornografii

5.) funkcjonowanie seksualne podczas praktyk autoerotycznych

6.) dysfunkcje seksualne

Ze względu na dużą liczbę danych uzyskanych w tym badaniu ograniczę się do najbardziej trafnego wyniku. W badaniu wzięło udział 193 PPU, którzy zadeklarowali chęć ograniczenia lub zaprzestania oglądania pornografii. Wszystkie PPU doświadczyły subiektywnego poczucia utraty kontroli nad własnymi zachowaniami seksualnymi, 36.8% z nich otrzymało pomoc na trudności w funkcjonowaniu seksualnym, a połowa (50.3%) zadeklarowała unikanie współżycia seksualnego z powodu dostrzeżonych problemów. Porównałem funkcjonowanie seksualne osób PPU z grupą kontrolną 112 użytkowników pornografii, którzy nie doświadczyli subiektywnego poczucia utraty kontroli nad swoimi zachowaniami seksualnymi.

Obsesje seksualne i poczucie kontroli nad własnym życiem seksualnym

 • Najczęstszymi problematycznymi zachowaniami seksualnymi wśród PPU były nadmierne używanie pornografii, kompulsywna masturbacja i obsesyjne fantazjowanie na temat seksu.
 • Utrata kontroli nie zawsze ogranicza się do jednego aspektu – ponad jedna trzecia PPU doświadczyła utraty kontroli nad trzema zachowaniami seksualnymi.
 • PPU (w porównaniu z grupą kontrolną) uzyskał wyższe wyniki w kwestionariuszach mierzących CSBD (HBI, SAST-R, BPS).

Funkcjonowanie seksualne w relacji partnerskiej

 • PPU zgłaszała niższą satysfakcję z pierwszych kontaktów seksualnych z partnerem w porównaniu z grupą kontrolną.
 • Wśród PPU dominującą aktywnością seksualną okazała się masturbacja, podczas gdy w grupie kontrolnej mężczyzn dominował stosunek waginalny, a następnie masturbacja.
 • Średnia liczba stosunków seksualnych podejmowanych przez uczestników w miesiącu poprzedzającym badanie była istotnie niższa w PPU niż w grupie kontrolnej.
 • Nie było różnicy między grupami pod względem związku/stanu cywilnego, więc ta różnica w formach aktywności seksualnej nie wynika z tego, że wśród PPU jest więcej singli niż wśród kontrolnych. Można przypuszczać, że pierwsze doświadczenie współżycia partnerskiego jest w grupie PPU mniej przyjemne i może w efekcie rzutować na rzadszą próbę późniejszego kontaktu seksualnego. Niepowodzenie może popchnąć mężczyzn w kierunku pornografii i masturbacji, które w połączeniu zapewniają szybki sposób na rozładowanie napięć (seksualnych i nieseksualnych). Z drugiej strony, problematyczna konsumpcja pornografii poprzedzająca inicjację seksualną może spowodować, że sam akt seksualny nie będzie wystarczająco stymulujący, aby osiągnąć porównywalną przyjemność, jak podczas masturbacji materiałami pornograficznymi.
 • W PPU spadek odczuwanej przyjemności seksualnej od początku konsumpcji pornografii był znacznie większy niż w grupie kontrolnej mężczyzn.

Zadowolenie z relacji partnerskiej

 • Wśród wszystkich uczestników związku w czasie badania mężczyźni z grupy PPU byli mniej zadowoleni ze sfery seksualnej swojego związku i niżej oceniali postrzeganą satysfakcję partnera ze wspólnego seksu.
 • W kontekście zadowolenia ze stosunku seksualnego interesujące wydaje się również to, że u 17.9% mężczyzn z grupy PPU stosunek seksualny zwiększa konsumpcję pornografii i masturbację, podczas gdy w grupie kontrolnej odsetek ten wyniósł 4.3%. W przypadku PPU aktywność seksualna z partnerem może albo nie być wystarczająco satysfakcjonująca, skłaniając go do dalszego poszukiwania satysfakcji seksualnej w pornografii, albo seks może działać jako strategia regulowania emocji lub stresu, a w przypadku dużego ich nasilenia czynników w danym momencie, sam stosunek partnerski nie jest wystarczający, a pornografia jest łatwo dostępną formą kontynuowania strategii radzenia sobie.
 • 75% PPU i 42.6% mężczyzn z grupy kontrolnej ogląda materiały, których nie chcieliby pokazywać partnerowi.
 • 8% PPU i 51.1% osób kontrolnych zdarzyło się używać pornografii ze swoim partnerem (partnerami).

Częstotliwość i schematy wykorzystywania pornografii

 • Prawie połowa PPU zgłosiła sięganie po materiały pornograficzne cztery razy w tygodniu lub częściej (w porównaniu do 26.6% osób z grupy kontrolnej).
 • W tygodniu poprzedzającym wypełnienie ankiety PPU spędzały dwa razy więcej czasu na pornografii (w Internecie, telewizji lub gazetach) niż mężczyźni z grupy kontrolnej (267.85 w porównaniu do 139.65 minut tygodniowo) i prawie dwa razy częściej konsumować materiały pornograficzne tygodniowo w ciągu ostatniego miesiąca.
 • Średni czas trwania pojedynczej sesji porno w grupie PPU wynosił 54.51 minuty i 36.31 minuty w grupie kontrolnej. Wynik ten jest interesujący, ponieważ według zestawienia danych PornHub.com podsumowującego oglądanie pornografii w 2019 roku, średni czas trwania pojedynczej sesji w Polsce wynosił 10 minut 3 sekundy.
 • Dostrzegana przez uczestników zmiana częstotliwości korzystania z pornografii na przestrzeni lat i eskalacja do coraz bardziej ekstremalnego materiału była widoczna u wszystkich badanych, ale w większym stopniu w przypadku PPU. Postrzegany postęp w PPU został potwierdzony podczas analizy historii używania pornografii przez całe życie. Okazało się, że momentem, w którym częstotliwość konsumpcji pornografii zaczęła różnicować się między grupami, był wiek 15 lat. W tym okresie życia PPU coraz częściej zaczęły sięgać po materiały pornograficzne, podczas gdy u mężczyzn w grupie kontrolnej częstość podjęta konsumpcja pozostała względnie stabilna.
 • Doświadczanie nieprzyjemnych objawów odstawienia pornografii wystąpiło w większym stopniu w PPU niż w grupie kontrolnej. Większość doświadczanych objawów była zgodna z wynikami analizy samoopisów przeprowadzonej w ramach Badania 2 (ŚWIADECTWA). Zgodnie z podniesionymi podobieństwami, problematyczni użytkownicy pornografii doświadczyli wzrostu niepokoju podczas przerwy od konsumpcji pornografii, zwiększonego niepokoju, obniżonego nastroju i obniżonego libido. Ponadto prawie połowa PPU doświadczyła silnego pragnienia oglądania pornografii, co może ostatecznie doprowadzić do nawrotu choroby u osób, które próbują rzucić pornografię.

Funkcjonowanie seksualne podczas praktyk autoerotycznych

 • W grupie PPU częściej podejmowano praktyki autoerotyczne. Dotyczyło to zarówno tygodnia przed badaniem, ostatniego miesiąca, jak i maksymalnej liczby masturbacji dziennie.
 • Zachowania autoerotyczne występujące podczas oglądania pornografii były związane z odczuwaną przyjemnością masturbacji w materiałach pornograficznych.
 • PPU, częściej niż osoby kontrolne, miały silny przymus/pragnienie masturbacji, a jego nasilenie było większe u PPU zarówno bez, jak i podczas oglądania pornografii.

Dysfunkcje seksualne

Wykorzystałem niektóre aspekty korzystania z pornografii zidentyfikowane w badaniu 2 i 3, aby początkowo stworzyć trzy podskale. Każdy z nich po ocenie posiada zadowalające właściwości psychometryczne.

 1. Problematyczne wykorzystanie pornografii

Podskala składa się z 10 pozycji testowych opisujących sytuacje związane z konsumpcją pornografii w ciągu ostatniego miesiąca, do których uczestnik odnosi się na 6-stopniowej skali (0 – wcale, 1 – wcale, 2 – rzadko, 3 – sporadycznie, 4 – często, 5 – zawsze). Zakres możliwych wyników na tej podskali wynosi od 0 do 50, a im wyższy wynik na skali, tym większe prawdopodobieństwo utraty kontroli nad konsumpcją pornografii.

 1. Zaburzenia erekcji

Podskala składa się z 9 pozycji testowych dotyczących pisania sytuacji związanych z możliwymi trudnościami w uzyskaniu i/lub utrzymaniu erekcji, z których niektóre są związane z konsumpcją pornografii. Podobnie jak w przypadku podskali PPU, uczestnik proszony jest o odpowiedź na każde stwierdzenie w 6-stopniowej skali uwzględniającej ostatni miesiąc. Zakres możliwych wyników na podskali wynosi od 0 do 45, przy czym wysoki wynik wskazuje na znaczne pogorszenie sprawności seksualnej po problematycznym korzystaniu z pornografii.

 1. Zaburzenia orgazmu

Podskala składa się z 7 stwierdzeń opisujących sytuacje, w których mogą (lub nie) pojawić się problemy z przeżywaniem orgazmu. Niektóre pozycje opisują sytuacje związane z konsumpcją pornografii. Mając na uwadze ostatni miesiąc, uczestnik odpowiada na każde stwierdzenie w 6-punktowej skali (stosowanej również w podskali Problematyczne używanie pornografii i zaburzenia erekcji), która może uzyskać od 0 do 35 punktów. Im wyższy wynik, tym wyższy wynik. nasilenie problemów z orgazmem.

 • W grupie PPU podskala Problematyczne używanie pornografii pozytywnie koreluje z pytaniami o częstotliwość korzystania z pornografii, w tym: częstotliwość korzystania z pornografii w ciągu ostatniego roku, ilość czasu spędzonego na korzystaniu z pornografii w ostatnim tygodniu, średni czas trwania pojedynczej sesji pornograficznej w ostatnim miesiącu, częstotliwość oglądania pornografii w okresie największego nasilenia objawów, średni czas trwania pojedynczej sesji w okresie największego nasilenia objawów, maksymalna liczba godzin spędzonych na oglądaniu pornografii dziennie, poczucie zmiany częstotliwości korzystania z pornografii w ciągu ostatniego miesiąca lata i ilość czasu spędzonego w tygodniu na oglądaniu pornografii. W grupie kontrolnej powyższe korelacje były niższe i nie obejmowały wszystkich wymienionych powyżej pytań.
 • W obu badanych grupach wyniki w podskali Problematyczne używanie pornografii korelowały pozytywnie z narzędziami psychometrycznymi mierzącymi nasilenie kompulsywnych zachowań seksualnych, tj. HBI, SAST-R, BPS.
 • Ponadto w PPU wyniki w podskali Problematyczne używanie pornografii były dodatnio powiązane z podskalą „Pobudzenie do zastępowania” (Kwestionariusz Pobudliwości Seksualnej), a także z wynikiem całkowitym w kwestionariuszu mierzącym 12 wymiarów funkcjonowania seksualnego (Wielowymiarowy Kwestionariusz Seksualności) i jego trzy podskale, tj. Zaabsorbowanie seksem, Lęk przed seksem, Depresja seksualna.
 • Pojedyncze korelacje odnotowane dla podskali zaburzeń erekcji i podskali zaburzeń orgazmu są na tyle słabe, że nie stanowią podstawy do wnioskowania.
 • Grupa PPU uzyskała znacznie wyższe wyniki niż grupa kontrolna w każdej nowo opracowanej podskali, ale różnica w podskali zaburzeń orgazmu nie była istotna.