Eksperymentalne efekty ekspozycji na pornografię: moderujący wpływ osobowości i pośredniczący wpływ pobudzenia seksualnego (2014)

Arch Sex Behav. 2014 Apr 12.

Abstrakcyjny

Wykorzystując losowo wybraną próbkę społeczną duńskich młodych dorosłych mężczyzn i kobiet 200 w randomizowanym projekcie eksperymentalnym, w badaniu zbadano wpływ cechy osobowości (ugodowości), konsumpcji dawnej pornografii i eksperymentalnej ekspozycji na pornografię bez przemocy na postawy wspierające przemoc wobec kobiety (ASV). Odkryliśmy, że niższy poziom ugodowości i wyższy poziom konsumpcji pornografii w przeszłości znacząco przewidywał ASV. Ponadto eksperymentalna ekspozycja na pornografię zwiększyła ASV, ale tylko wśród mężczyzn o niskiej ugodowości. Stwierdzono, że związek ten jest istotnie zależny od pobudzenia seksualnego z pobudzeniem seksualnym w odniesieniu do subiektywnej oceny podniecenia seksualnego, gotowości na czynności seksualne i / lub doznań cielesnych związanych z pobudzeniem seksualnym. Podkreślając znaczenie różnic indywidualnych, wyniki potwierdziły hierarchiczny zbieżny model agresji seksualnej i literaturę medialną na temat afektywnego zaangażowania i efektów wstępnych.