Wpływ środków masowego przekazu i Internetu na zachowania seksualne studentów z metropolii Osogbo, południowo-zachodnia Nigeria (2014)

Adolesc Health Med Ther. 2014 Jan 28;5:15-23. doi: 10.2147 / AHMT.S54339. eCollection 2014.

Asekun-Olarinmoye OS1, Asekun-Olarinmoye EO2, Adebimpe WO2, Omisore AG2.

Abstrakcyjny

WPROWADZENIE:

Wpływ wizerunku mediów na postawy seksualne i normatywne oczekiwania młodych ludzi na krytycznym etapie rozwoju jest problemem zdrowia publicznego.

CELE:

Zbadanie roli mediów masowych i wykorzystania Internetu w kształtowaniu postaw i zachowań seksualnych młodych studentów w metropolii Osogbo, stan Osun, Nigeria.

MATERIAŁY I METODY:

W opisowym przekrojowym badaniu studentów 400 wybrano za pomocą wieloetapowej techniki losowego próbkowania. Rozdano czterysta pięćdziesiąt wstępnie przetestowanych, półstrukturalnych kwestionariuszy; z nich 400 zostały zwrócone poprawnie wypełnione. Dane analizowano przy użyciu statystycznego oprogramowania SPSS w wersji 16.

WYNIKI:

Średni wiek respondentów ± odchylenie standardowe wynosił 23.6 ± 2.99 lat. Większość była świadoma różnych form środków masowego przekazu (> 95%). Większość (64.0%) respondentów spędziła od 1 do 5 godzin codziennie przed telewizorem, a najczęściej korzystała z internetu. Około 38.3% i 24.2% badanych wykorzystywało odpowiednio Internet i radio / telewizję jako źródła informacji na tematy seksualne.

Większość respondentów korzystała z Internetu do zadań szkolnych (83.0%, n = 332), poczty elektronicznej (89.0%, n = 356), i do uzyskiwania dostępu do materiałów erotycznych (74.5%, n = 298).

Większość respondentów (73.5%) była zdania, że ​​Internet ma zły wpływ na zachowania seksualne młodzieży, chociaż korzystanie z Internetu w celu uzyskania materiałów seksualnych lub filmów było akceptowalne dla 25.3% z nich.

Spośród respondentów 226, którzy kiedykolwiek uprawiali seks, 226 (100%), 37 (16.4%), 31 (13.7%) i 10 (4.4%) ćwiczyli odpowiednio coitus, seks oralny, masturbację i seks analny; 122 (54.0%) zawsze używał prezerwatyw, podczas gdy 90 (40.0%) nigdy nie używał prezerwatyw podczas aktywności seksualnej; 33 (14.6%) uprawiał seks z komercyjnymi prostytutkami. Dalsza analiza wykazała, że ​​osoby, które jeszcze nie wyszły za mąż (jednoosobowe) były mniej narażone na doświadczenia seksualne niż te, które były małżeństwem (skorygowany iloraz szans [AOR] = 0.075, 95% przedział ufności [CI] = 0.008-0.679) i te kto powiedział, że dostęp do Internetu w celu uzyskania materiałów seksualnych jest dla nich nie do przyjęcia, był również mniej prawdopodobny, by być doświadczonym seksualnie niż ci, dla których było to dopuszczalne (AOR = 0.043, 95% CI = 0.016-0.122).

Predyktory posiadania wielu partnerów seksualnych obejmują płeć respondenta i częstotliwość korzystania z Internetu, z kobietami (AOR = 0.308, 95% CI = 0.113-0.843), a osoby, które rzadko korzystają z Internetu rzadziej mają wielu partnerów seksualnych.

WNIOSEK:

Stwierdzamy, że niekontrolowana ekspozycja na mass media i Internet może negatywnie wpłynąć na wzorce seksualne i zachowania młodzieży.

SŁOWA KLUCZOWE:

Internet; środki masowego przekazu; zachowania seksualne; studentów

Wprowadzenie

Środki masowego przekazu definiuje się jako media, które są przeznaczone do konsumpcji przez dużą widownię za pośrednictwem agencji technologii.1,2 Szereg mediów komunikacyjnych dociera do dużej liczby odbiorców, w tym do radia, telewizji, filmów, gazet i czasopism. Internet jest ogólnoświatową, publicznie dostępną siecią wzajemnie połączonych sieci komputerowych, które przesyłają informacje i usługi, takie jak poczta elektroniczna, czat online, przenoszenie tytułów, powiązane strony internetowe i inne dokumenty sieci World Wide Web.3

Wpływ mediów na zachowania seksualne został po raz pierwszy zgłoszony w biuletynie dotyczącym edukacji seksualnej w 1981,4 i od tego czasu w kilku przeglądach przeanalizowano wykorzystanie przez młodzież mediów jako źródła informacji i ich możliwy wpływ na ich zachowania seksualne.5-8 Młodzież jest energicznym użytkownikiem informacji przekazywanych w mediach,9 Pojawiły się obawy dotyczące wpływu przedstawień medialnych na postawy seksualne i normatywne oczekiwania tych nastolatków na krytycznym etapie rozwoju.10 Środki masowego przekazu i Internet mają swoje zalety w zakresie dostarczania młodym ludziom niezbędnych informacji na temat zdrowia seksualnego i zdrowych relacji seksualnych,3 ale wiele badań wykazało, że środki masowego przekazu negatywnie wpływają na nastolatki w ich zachowaniach seksualnych.1,9,11,12 W ciągu ostatnich dwóch dekad badania wykazały ogólny wzrost liczby przedstawień i ilości dyskusji na temat seksu w tych mediach oraz zwiększenie jednoznaczności tych przedstawień.13-16 Ponadto badania telewizyjne pokazują dość spójną wiadomość seksualną w różnych gatunkach telewizyjnych: większość przedstawień seksu przedstawia lub sugeruje stosunek płciowy między niezamężnymi dorosłymi, z niewielkim lub żadnym odniesieniem do zakażeń przenoszonych drogą płciową lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS), ciąży lub stosowania antykoncepcji .17

Dyskusje i pokazy seksualne są coraz częstsze i wyraźniejsze we wszystkich formach środków masowego przekazu.3 Internet, którego użycie rośnie szybciej niż jakakolwiek poprzednia technologia,18 znacznie zwiększyło dostępność treści erotycznych.3 Jedna z analiz treści wykazała, że ​​włączenie treści seksualnych, począwszy od flirtu do stosunków seksualnych, wzrosło z nieco ponad połowy programów telewizyjnych w 1997 – 1998 do ponad dwóch trzecich programów w sezonie 1999 – 2000. Przedstawienia stosunku (sugestywne lub wyraźne) miały miejsce w jednym z dziesięciu programów.19 Badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, poświęcone programom 1,276 skierowanym do młodzieży w 2001 – 2002, pokazało, że 82% epizodów zawierał rozmowy seksualne, a 67% opisywał zachowania seksualne, przy czym 11% sugerował, a 4% pokazywał stosunek seksualny.20

Niewiele wiadomo jednak na temat relacji między mediami a zachowaniami seksualnymi młodych ludzi w Nigerii, czy w ogóle w krajach rozwijających się, ze względu na brak badań w tej dziedzinie. Alarmujący wzrost liczby gwałtów, ciąż nastolatek, poronień septycznych i zakażeń przenoszonych drogą płciową, zwłaszcza ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), wśród studentów w Nigerii21 sprawia, że ​​badania nad wpływem mass mediów i Internetu na ich zachowania seksualne są jeszcze ważniejsze.

Materiały i metody

To opisowe, przekrojowe badanie przeprowadzono w Osogbo, stolicy stanu Osun w Nigerii; populacją docelową byli studenci w metropolii Osogbo. Miasto posiada trzy uniwersytety: Szpital Nauczycielski Politechniki Ladoke (LAUTECH); Uniwersytet Fontanny; i Osun State University. Kwestionariusze były podawane uczniom w dwóch losowo wybranych szkołach na uniwersytetach; studenci medycyny niższego szczebla na Uniwersytecie Stanowym w Osun oraz studenci nauk medycznych w LAUTECH na wyższym poziomie. Zgoda etyczna na przeprowadzenie tego badania została uzyskana od Komisji Etyki Badań w LAUTECH, a dalsze pozwolenie zostało uzyskane i otrzymane od Provost, College of Health Sciences, Osun State University, upoważniając nas do przeprowadzenia tam również badania. Ponadto uzyskano od wszystkich respondentów świadomą zgodę.

W celu wybrania respondentów wykorzystano wieloetapową technikę próbkowania. Początkowa wielkość próbki 340 została osiągnięta przy użyciu formuły Lesliego Fischera dla populacji mniejszych niż 10,000.22 Jednak w celu zwiększenia reprezentatywności i zaradzenia brakowi odpowiedzi rozesłano w całości przetestowane przez 450 kwestionariusze. Ten samodzielny kwestionariusz podzielono na cztery sekcje. Pierwsza część obejmowała cechy socjodemograficzne respondentów; druga część dotyczyła świadomości i wykorzystania różnych form środków masowego przekazu; w trzeciej części zbadano wzorce zachowań seksualnych respondentów; a ostatnia część dotyczyła postaw respondentów na temat korzystania z Internetu i jego skutków, zwłaszcza na zachowania seksualne.

Kwestionariusze zostały ręcznie posortowane i przeanalizowane przy użyciu oprogramowania statystycznego SPSS, wersja 16 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). Ważność zebranych danych została zapewniona przez podwójne wpisanie i losowe kontrole błędów. Zostały wygenerowane odpowiednie tabele rozkładu częstotliwości i podsumowanie. Test chi-kwadrat wykorzystano do wykazania zależności między zmiennymi kategorycznymi, a poziom istotności ustalono na P<0.05 i 95% przedział ufności (95% CI) dla wszystkich analiz inferencyjnych. Analiza regresji logistycznej została wykorzystana do zidentyfikowania czynników prognostycznych doświadczania seksualnego (to znaczy tych, którzy kiedykolwiek uprawiali seks) i posiadania wielu partnerów seksualnych. W tabelach regresji logistycznej liczba godzin oglądania telewizji została przegrupowana w dwie grupy „mniej niż” lub „równe i więcej niż” średnie godziny oglądania.

Zmienne wynikowe dla postaw respondentów zostały ocenione za pomocą pięciopunktowej skali Likerta (zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, niezdecydowany, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam). Oceny te zostały skompresowane w celu uzgodnienia, niezdecydowania i nie zgadzają się w tabelach regresji logistycznej.

wyniki

Spośród rozprowadzonych kwestionariuszy 450 zwrócono wypełnione kwestionariusze 400, co spowodowało odsetek odpowiedzi 88.9%. Tabela 1 pokazuje cechy socjodemograficzne respondentów 400. Większość z nich była w wieku 20 – 24 (59.5%) i 25 – 29 lat (32.8%), ze średnim wiekiem ± odchylenie standardowe 23.6 ± 2.99 lat; respondentami były głównie kobiety (n = 227, 56.8%), chrześcijanie (n = 303, 75.8%) i pojedynczy (n = 372, 93.0%).

Tabela 1 

Socjodemograficzna charakterystyka respondentów (n = 400)

Większość respondentów była świadoma różnych form środków masowego przekazu, takich jak radio i telewizja (99.5%), filmy (95.0%), gazety i czasopisma (96.5%), filmy domowe (filmy oglądane w domu) (91.0%) i Internet (98.7%) (Tabela 2). Radio i telewizja były najbardziej dostępne dla respondentów (n = 88, 22.0%), a następnie przez Internet (n = 60, 15.0%). Wielu respondentów było zdania, że ​​Internet i radio / telewizja były źródłem informacji o problemach seksualnych (odpowiednio n = 153, 38.3% i n = 97, 24.2%), podczas gdy więcej respondentów (n = 165, 41.3% ) czuł, że Internet ma wpływ na zachowania seksualne w porównaniu z innymi formami środków masowego przekazu. Filmy były ulubionym rodzajem programów telewizyjnych dla ponad połowy respondentów (56.3%), a około jedna trzecia respondentów (n = 134, 33.5%) wydawała średnio 3 – 5 godziny dziennie oglądając telewizję (Tabela 3). Większość respondentów (n = 263, 65.8%) słyszała o Internecie od przyjaciół. Prawie połowa respondentów (n = 198, 49.5%) często korzystała z Internetu do takich celów, jak zadania szkolne (n = 332, 83.0%), e-mail (n = 356, 89.0%) i dostęp do materiałów erotycznych (n = 298, 74.5%). Spośród 298, którzy uzyskali dostęp do materiałów erotycznych w Internecie, 56 (18.8%) robił to często, rzadko 53 (17.8%) i 189 (63.4%).

Tabela 2 

Postrzeganie respondentów na temat środków masowego przekazu / internetu (n = 400)
Tabela 3 

Wykorzystanie środków masowego przekazu / internetu przez respondentów (n = 400)

Jeśli chodzi o stosunek do mediów masowych i Internetu, większość respondentów nie zgodziła się lub zdecydowanie nie zgodziła się, że seks przedmałżeński (57.3%) i dostęp do Internetu w odniesieniu do materiałów seksualnych (61.8%) były akceptowalnymi zachowaniami, a większość zgodziła się lub zdecydowanie zgodziła się, że Internet ma zły wpływ o zachowaniach seksualnych młodzieży (73.5%) (Tabela 4). Po ocenie wyników zmiennych 58.9% respondentów miało negatywne nastawienie, a 41.1% miało pozytywne nastawienie do środków masowego przekazu / Internetu i ich zachowań seksualnych.

Tabela 4 

Postawy respondentów wobec środków masowego przekazu / Internetu (n = 400)

Tabela 5 pokazuje wzorce zachowań seksualnych respondentów. Większość respondentów była świadoma różnych form zachowań seksualnych, takich jak masturbacja (89.2%), seks oralny (88.0%), seks analny (84.7%) i stosunek seksualny (100%); a 226 z nich (56.5%) doświadczył stosunku seksualnego. Z 226 doświadczonych seksualnie respondentów, 226 (100.0%), 37 (16.4%), 31 (13.7%) i 10 (4.4%) ćwiczyli odpowiednio coitus, seks oralny, masturbację i seks analny; 122 (54.0%) zawsze używał prezerwatyw podczas aktywności seksualnej, podczas gdy 90 (40.0%) nigdy nie używał prezerwatyw; 33 (14.6%) uprawiał seks z komercyjnymi prostytutkami. Około połowa respondentów (n = 117, 51.8%) po raz pierwszy odbyła stosunek seksualny między 15 – 19 lat, a większość (n = 171, 75.7%) miała obecnie partnerów seksualnych 1 – 2.

Tabela 5 

Zachowania seksualne respondentów (n = 400)

Większość respondentów (n = 371, 92.8%) uważała, że ​​mass media / Internet miały wpływ na ich zachowania seksualne, a 198 (49.5%), zgadzając się z nimi, miał zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Analiza dwuwymiarowa zmiennych wynikowych wykazała istotny związek między byciem aktywnym seksualnie a wiekiem respondentów (P= 0.001), seks (P= 0.004), stan cywilny (P= 0.01), czas spędzał codziennie na oglądaniu telewizji (P= 0.03), częstotliwość korzystania z Internetu (P= 0.0003) i częstotliwość uzyskiwania dostępu do materiałów erotycznych w Internecie (P= 0.001) (Tabela 6).

Tabela 6 

Związek między aktywnością seksualną a innymi cechami respondentów (n = 400)

W analizie możliwych predyktorów doświadczania seksualnego (Tabela 7), dla zmiennej „dostęp do Internetu dla materiałów seksualnych / filmów jest dla mnie do zaakceptowania” i używając „zgodzić się” jako odniesienia, respondenci, którzy stwierdzili, że dostęp do Internetu dla materiałów seksualnych / filmów nie był dla nich akceptowalny, to czasy 23 (1 / 0.043 ) rzadziej jest aktywna seksualnie (doświadczona) niż osoby, które twierdziły, że dostęp do Internetu dla materiałów seksualnych / filmów był akceptowalny; odkrycie to było istotne statystycznie dla „nie zgadzam się” (iloraz szans [OR] = 0.043, 95% CI = 0.016 – 0.122, P<0.001).

Tabela 7 

Binarna regresja logistyczna aktywności seksualnej względem jej możliwych predyktorów (n = 400)

Podobnie, dla zmiennej „stan cywilny” i jako „odniesienie do małżeństwa”, ci, którzy byli samotni (jeszcze nie wyszli za mąż) byli w czasach 13 (1 / 0.075) mniej skłonni do aktywności seksualnej niż ci, którzy byli małżeństwem i to odkrycie było również istotne statystycznie (OR = 0.075, 95% CI = 0.008 – 0.679, P= 0.021). Tak więc predyktorami poziomu aktywności seksualnej były postawy „dostęp do Internetu dla materiałów seksualnych / filmów jest dla mnie akceptowalny” oraz stan cywilny respondentów.

W analizie możliwych predyktorów posiadania wielu partnerów seksualnych (Tabela 8), dla zmiennej „seks” i używając „męskiego” jako odniesienia, kobiety były około trzy razy (1 / 0.308) rzadziej miały wielu partnerów seksualnych niż mężczyźni, co było statystycznie istotne (OR = 0.308, 95% CI = 0.113 – 0.843, P= 0.022).

Tabela 8 

Binarna regresja logistyczna wielu partnerów seksualnych przeciwko jej możliwym predyktorom (n = 400)

Ze względu na zmienną „częstotliwość korzystania z Internetu” i używanie „rzadko” jako odniesienia, osoby korzystające z Internetu często miały około pięć i pół czasu (1 / 5.450) częściej mieli wielu partnerów seksualnych niż ci, którzy rzadko korzystali z Internetu i to odkrycie było istotne statystycznie (OR = 5.450, 95% CI = 1.035 – 28.703, P= 0.045). Podobnie, w przypadku tej samej zmiennej i przy użyciu „rzadko” jako odniesienia, ci, którzy korzystali z Internetu od czasu do czasu byli około siedem razy (1 / 7.295) częściej mieli wielu partnerów seksualnych niż ci, którzy rzadko korzystali z Internetu, a to odkrycie było również statystycznie znaczące (OR = 7.295, 95% CI = 1.085 – 49.040, P= 0.041).

Dyskusja

Prawie wszyscy respondenci w tym badaniu byli świadomi Internetu i środków masowego przekazu, a ponad 9 respondentów 10 wiedział o różnych formach środków masowego przekazu. Jest to podobne do tego, co odnotowano we wcześniejszych badaniach,1,3 i oczekuje się tego, ponieważ mówi się, że młodzi ludzie są energicznymi użytkownikami środków masowego przekazu.9 Tylko około jedna piąta uczniów w tym badaniu miała łatwy dostęp do radia i telewizji, a jeszcze mniej (15%) miało łatwy dostęp do Internetu. Różni się to od tego, co odnotowano w innych badaniach, które ogólnie wykazały, że większość nastolatków ma dostęp do środków masowego przekazu i Internetu.1-3,10,23 Nie jest to jednak zaskakujące, ponieważ poprzednie badania przeprowadzono w krajach rozwiniętych, gdzie technologia informacyjna jest nie tylko bardziej zaawansowana, ale także łatwiej dostępna i dostępna niż w krajach rozwijających się, takich jak Nigeria.

Jeśli chodzi o materiały erotyczne, większość respondentów była zdania, że ​​Internet (~ 40%) oraz radio i telewizja (~ 25%) były źródłami materiałów o wyraźnym charakterze seksualnym. Podobnie odnotowano w innych badaniach.10,20 Kilka badań wyraźnie pokazało, że treści telewizyjne są rozpowszechnione w telewizji.24-26 Mówi się również, że Internet sprawia, że ​​materiały erotyczne są bardziej dostępne dla młodzieży niż kiedykolwiek wcześniej.10,27 W przybliżeniu 17% respondentów uważało, że domowe filmy wideo są źródłem materiałów o wyraźnym charakterze seksualnym, a nieco więcej niż to, że te wpływają również na zachowania seksualne. Zostało to potwierdzone przez inne badania,28-30 i doniesiono, że treści seksualne są wyraźniejsze w filmach niż w telewizji.10

Co ciekawe, pomimo faktu, że większość respondentów uważała Internet za źródło materiałów o wyraźnie seksualnym charakterze i wpływania na ich zachowania seksualne, większość z nich uważała Internet za swoje ulubione źródło informacji i rozrywki. Zaskakujące jest zatem, że tylko kilka badań (a nawet mniej badań w krajach rozwijających się) zbadało treści seksualne w Internecie w odniesieniu do zachowań seksualnych młodych ludzi. Istnieje wiele istniejącej literatury na temat wpływu środków masowego przekazu na zachowania młodzieży i młodych dorosłych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i innych kulturach zachodnich; zatem siła tego badania polega na tym, że ocenia ono kraj, w którym nie przeprowadzono tak wielu badań na temat związku między środkami masowego przekazu a zachowaniami seksualnymi.

Dwie trzecie respondentów dowiedziało się o Internecie od znajomych i mniej niż 4% od rodziców. Ten wzorzec może doprowadzić do zróżnicowanych i niezrównoważonych informacji, często o niskiej jakości. Głównymi przyczynami korzystania z Internetu przez respondentów były zadania szkolne i poczta elektroniczna; jednak trzy czwarte respondentów korzystało również z Internetu do oglądania filmów i pornografii o charakterze erotycznym. Jest to podobne do tego, co odnotowano w badaniu studentów uniwersytetu 813 z całych Stanów Zjednoczonych, w którym 87% mężczyzn i 31% kobiet zgłosiło poszukiwanie pornografii.31 Wymaga to troski, ponieważ Internet i środki masowego przekazu mogą być źródłem pierwszych wrażeń i ciągłych percepcji, które są krytyczne w rozwoju postaw, oczekiwań i zachowań młodego człowieka. Jeśli początkowe odkrycia seksu przez młodych ludzi mają miejsce w kontekście „rynku seksualnego online”,10 będzie im trudno opracować zdrowe koncepcje seksu i własnej seksualności. Młode nastolatki są kształtowane przez swoje doświadczenia. Ponadto treści erotyczne mogą przedstawiać nowe pomysły, które z kolei mogą wpływać na rozwój wartości i postrzeganie zdrowych relacji seksualnych przez nastolatki. Seksualne informacje znalezione w Internecie są często niedokładne i szkodliwe. Często brakuje w nim opisów intymności lub rozwoju głębokich relacji osobistych. Raczej zachęca do zachowań seksualnych bez żadnego związku emocjonalnego, co z kolei może zacząć kształtować wartości seksualne, postawy i zachowania danej osoby, aw konsekwencji może zakłócać zdrowy rozwój seksualny.

W związku z tym niezwykle ważne jest postrzeganie Internetu jako nowego środowiska społecznego, w którym uniwersalne problemy młodzieży dotyczące formowania tożsamości, seksualności i poczucia własnej wartości są badane w wirtualnym świecie. Łatwy i ciągły dostęp do Internetu zapewnia ogromne możliwości socjalizacji młodzieży, umożliwiając im łączenie się z rówieśnikami oraz z nieznajomymi z całego świata. Oczywiście Internet przekształca społeczny świat nastolatków, wpływając na to, jak komunikują się, nawiązują i utrzymują relacje i znajdują wsparcie społeczne. Dlatego ważne jest, aby uświadomić sobie zarówno potencjalne korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez nastolatków, jak i zapewnić strategie, które pozwolą prowadzić bezpieczne i pozytywne praktyki.

Połowa respondentów stwierdziła, że ​​często korzysta z Internetu, a między częstotliwością korzystania z Internetu a częstotliwością dostępu do materiałów o charakterze erotycznym w Internecie istnieje znaczny związek, przy czym częsti użytkownicy Internetu częściej mają dostęp do materiałów erotycznych. Istniał również istotny związek między byciem aktywnym seksualnie a częstotliwością korzystania z Internetu i częstotliwością dostępu do materiałów o charakterze erotycznym w Internecie, przy czym osoby, które korzystały z Internetu lub korzystały z materiałów erotycznych często częściej były aktywne seksualnie. Jest to podobne do odkrycia Browna i in.32 którzy w swoich badaniach podłużnych odkryli, że kwintyle nastolatków, które spożywały największą ilość treści seksualnych we wczesnym okresie dojrzewania, były ponad dwukrotnie bardziej prawdopodobne niż osoby z lżejszymi dietami seksualnymi, aby zainicjować stosunek płciowy w okresie 16 stary. Może to być kolejny powód do obaw o zwiększenie dostępu do środków masowego przekazu / Internetu, zwłaszcza wraz z pojawieniem się telefonów komórkowych, laptopów i innych przenośnych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu i oglądaniem filmów.

O 6 z 10 respondenci mieli złe nastawienie do mediów masowych / Internetu i ich zachowań seksualnych, a jedna czwarta z nich uważała, że ​​oglądanie materiałów pornograficznych lub filmów erotycznych w Internecie jest dopuszczalne. Jest to podobne do tego, co odnotowano w badaniu przeprowadzonym wśród studentów w Stanach Zjednoczonych, w którym dwie trzecie mężczyzn i połowa kobiet uważało oglądanie pornografii za dopuszczalne.31 Prawie 60% respondentów w bieżącym badaniu było aktywnych seksualnie, z czego prawie połowa z nich doświadczyła ostatniego kontaktu seksualnego w ciągu tygodnia przed zebraniem danych. Ten wzorzec odnotowano we wcześniejszych badaniach, które ogólnie pokazują, że młodzi dorośli, zwłaszcza w krajach rozwijających się, stają się coraz bardziej doświadczeni seksualnie.33,34 Interesujące było jednak znalezienie istotnego związku między byciem aktywnym seksualnie a czynnikami takimi jak czas spędzony na oglądaniu telewizji i częstotliwości korzystania z Internetu. Zależność tę odnotowano również w poprzednich badaniach. Peterson i in35 stwierdzili związek między czasem oglądania telewizji a wczesnym rozpoczęciem stosunku seksualnego wśród młodzieży. Brown i nowicjusz11 odkryli również, że uczniowie gimnazjów, którzy oglądali telewizję z większą zawartością seksualną, częściej podejmowali aktywność seksualną niż ci, którzy oglądali mniej treści seksualnych.

W badaniu tym więcej niż 9 z respondentów 10 uznało, że mass media / Internet miały wpływ na ich zachowania seksualne, a około połowa z nich uważała, że ​​efekt był zarówno pozytywny, jak i negatywny. Jest to podobne do opinii poprzednich autorów.1,3 Internet może mieć pozytywny wpływ na nastolatków, ponieważ istnieją witryny, które tworzą świadomość na temat ciąży nastolatków, wirusa ludzkiego niedoboru odporności i chorób przenoszonych drogą płciową. Strony te mogą być wykorzystywane przez młodych ludzi, gdy nie mają dokąd się zwrócić. Jednak badania wykazały, że środki masowego przekazu / Internet mogą również negatywnie wpływać na zachowania seksualne młodych ludzi, ponieważ nastolatki są bardziej skłonne do wcześniejszego nawiązywania stosunków seksualnych bez korzystania z ochrony.1,3 Analiza wielowymiarowa wykazała, że ​​akceptacja dostępu do Internetu dla materiałów seksualnych była predyktorem prawdopodobieństwa bycia aktywnym seksualnie; Częstotliwość korzystania z Internetu w celu uzyskania dostępu do materiałów seksualnych / pornografii również wskazywała na prawdopodobieństwo posiadania przez respondentów wielu partnerów seksualnych. Wyniki te potwierdzają doniesienia innych badaczy na temat negatywnego wpływu korzystania z Internetu na zachowania seksualne nastolatków.1,3,11,32,35

Wnioski i zalecenia

Większość respondentów w tym badaniu była świadoma różnych form środków masowego przekazu i Internetu, choć tylko nieliczni mieli do nich łatwy dostęp. Większość respondentów spędzała 3 – 5 godziny dziennie oglądając telewizję, a większość z nich często korzystała z Internetu. Istniała istotna zależność między aktywnością seksualną, czasem spędzonym na oglądaniu telewizji a częstotliwością korzystania z Internetu: osoby, które spędzały więcej czasu na oglądaniu telewizji i częściej korzystały z Internetu, częściej były aktywne seksualnie. Częstotliwość korzystania z Internetu w celu uzyskania dostępu do materiałów seksualnych okazała się predyktorem aktywności seksualnej i prawdopodobieństwa posiadania wielu partnerów seksualnych.

Na podstawie tych ustaleń autorzy zalecają kształcenie młodych ludzi w zakresie właściwego korzystania z mediów / Internetu. Dyrektorzy i producenci programów nadawanych w środkach masowego przekazu / Internecie powinni być informowani o potrzebie zrównoważenia przedstawień aktywności seksualnej z możliwymi konsekwencjami wyborów w zachowaniach seksualnych. Rodzice są również zachęcani do angażowania się w wzorce i wybory dzieci w środkach masowego przekazu i korzystania z Internetu. Rodziny powinny regularnie omawiać ze swoimi dziećmi ograniczenia informacji w środkach masowego przekazu i ich potencjalnego niewłaściwego wykorzystania w odniesieniu do zdrowia reprodukcyjnego i praw. W ramach wsparcia rodzice powinni przestrzegać dostępnej zasady „poradnictwa rodzicielskiego” podczas oglądania niektórych filmów i programów w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w telewizji i Internecie. Ponieważ nigeryjscy studenci są zobowiązani do odbycia ogólnego kursu na temat technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako sposobu zdobycia podstawowej wiedzy na tym polu, uczelnie i instytucje powinny wykorzystać tę okazję do edukowania studentów w zakresie używania i niewłaściwego wykorzystywania środków masowego przekazu i właściwego korzystania z Internet jako źródło informacji o problemach seksualnych.

Przypisy

Ujawnienie

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów w tej pracy.

Referencje

1. Anton. Środki masowego przekazu i dorastanie: jak media masowe wpływają na nastolatki w ich zachowaniach seksualnych. Essays24.com; 2010. [Accessed June 15, 2011]. Dostępne od: http://essays24.com/print/Mass-Media-Adolescence-Mass-Media/24866.html.
2. Wakefield MA, Loken B, Hornik RC. Wykorzystanie kampanii masowych w celu zmiany zachowań zdrowotnych. Lancet. 2010; 376 (9748): 1261 – 1271. [Artykuł bezpłatny PMC] [PubMed]
3. Brown JD. Środki masowego przekazu wpływają na seksualność. J Sex Res. 2002; 39 (1): 42 – 45. [PubMed]
4. Corder-Bolz C. Zachowania seksualne telewizji i młodzieży. Wiadomości o koalicji edukacji seksualnej. 1981; 3: 40.
5. Brown JD, Greenberg BS, Buerkel-Rothfuss NL. Środki masowego przekazu, seks i seksualność. Adolesc Med. 1993; 4 (3): 511 – 552. [PubMed]
6. Greenberg BS, Brown JD, Buerkel-Rothfuss N. Media, Sex and the Adolescent. Cresskill, NJ: Hampton Press; 1993.
7. Malamuth NM. Wpływ pornografii na męską młodzież. Adolesc Med. 1993; 4 (3): 563 – 576. [PubMed]
8. Malamuth NM, Impett EA. Badania dotyczące seksu w mediach: co wiemy o skutkach dla dzieci i młodzieży? W: Singer DG, Singer JL, redaktorzy. Podręcznik dzieci i mediów. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2001. str. 269 – 287.
9. Werner-Wilson RJ, Fitzharris JL, Morrissey KM. Dorastanie i postrzeganie przez rodziców wpływu mediów na seksualność nastolatków. Adolescencja. 2004; 39 (154): 303 – 313. [PubMed]
10. Rich M. Virtual Sexuality: Wpływ mediów rozrywkowych na postawy i zachowania seksualne. Waszyngton: Krajowa kampania na rzecz zapobiegania ciąży nastoletniej i nieplanowanej; 2008. [Accessed June 10, 2011]. Dostępne od: http://www.thenationalcampaign.org/resources/monster/MM_1.0.pdf.
11. Brown JD, Newcomer SF. Oglądanie telewizji i zachowania seksualne młodzieży. J Homosex. 1991; 21 (1 – 2): 77 – 91. [PubMed]
12. Stern SE, Handel AD. Seksualność i środki masowego przekazu: historyczny kontekst reakcji psychologii na seksualność w Internecie. J Sex Res. 2001; 38 (4): 283 – 291.
13. Gruber E, Grube JW. Seksualność młodzieży i media: przegląd aktualnej wiedzy i implikacji. West J Med. 2000; 172 (3): 210 – 214. [Artykuł bezpłatny PMC] [PubMed]
14. Sprafkin JN, Silverman LT. Aktualizacja: fizycznie intymne i seksualne zachowania w telewizji w prime-time. J Commun. 1981; 31 (1): 34 – 40. [PubMed]
15. Bragg S, Buckingham D. Młodzi ludzie i treści seksualne w telewizji: przegląd badań. Komisja ds. Standardów Radiofonii i Telewizji; 2002. [Dostęp do stycznia 9, 2014]. dostępne od http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.133.2116&rep=rep1&type=pdf.
16. Collins RL, Martino SC, Shaw R. Wpływ nowych mediów na zdrowie seksualne młodzieży: dowody i możliwości. SKRAJ; 2011. [Dostęp do stycznia 9, 2014]. Dostępne od: http://www.rand.org/pubs/working_papers/WR761.html.
17. Lowry DT, Towles DE. Prime Time TV Przedstawienia seksu, antykoncepcji i chorób wenerycznych. Kwartalnik dziennikarstwa. 1989; 66 (2): 347 – 352.
18. Idowu B, Ogunbodede E, Idowu B. Technologie informacyjne i komunikacyjne w Nigerii: doświadczenie w sektorze zdrowia. Journal of Information Technology Impact. 2003; 3 (2): 69 – 76.
19. Kunkel D, Cope KM, Farinola WJM, Biely E, Rollin E, Donnerstein E. Sex on TV: Raport dwuletni dla Kaiser Family Foundation. Menlo Park, Kalifornia: Henry J Kaiser Family Foundation; 1999.
20. Fisher DA, Hill DL, Grube JW, Gruber EL. Seks w amerykańskiej telewizji: analiza różnych gatunków programów i typów sieci. J Broadcast Electron Media. 2004; 48 (4): 529 – 553.
21. Olasode OA. Zachowania seksualne u młodzieży i młodzieży uczęszczających do kliniki chorób przenoszonych drogą płciową, Ile Ife, Nigeria. Indian J Sex Transm Dis. 2007; 28 (2): 83 – 86.
22. Araoye MO. Metodologia badań ze statystykami dla zdrowia i nauk społecznych. Ilorin, Nigeria: Wydawcy Nathadex; 2004. str. 117 – 120.
23. Roberts DF. Media i młodzież: dostęp, ekspozycja i prywatyzacja. J Adolesc Health. 2000; 27 (Suppl 2): 8 – 14. [PubMed]
24. Davis S, Mares ML. Efekty oglądania talk show na młodzież. J Commun. 1998; 48 (3): 69 – 86.
25. Strouse JS, Buerkel-Rothfuss N, Long EC. Płeć i rodzina jako moderatorzy relacji między ekspozycją na teledyski a młodzieżową permisywnością seksualną. Adolescencja. 1995; 30 (119): 505 – 521. [PubMed]
26. Kunkel D, Cope KM, Biely E. Wiadomości telewizyjne w telewizji: porównanie wyników z trzech badań. J Sex Res. 1999; 36 (3): 230 – 236.
27. Kanuga M, Rosenfeld WD. Seksualność nastolatków i internet: dobry, zły i URL. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2004; 17 (2): 117 – 124. [PubMed]
28. Thompson KM, Yokota F. Przemoc, seks i wulgaryzmy w filmach: korelacja ocen filmów z treścią. MedGenMed. 2004; 6 (3): 3. [Artykuł bezpłatny PMC] [PubMed]
29. Bufkin J, Eschholz S. Obrazy seksu i gwałtu: analiza treści popularnego filmu. Przemoc wobec kobiet. 2000; 6 (12): 1317 – 1344.
30. Oliver MB, Kalyanaraman S. Odpowiedni dla wszystkich widzów? Badanie brutalnych i seksualnych przedstawień w podglądzie filmów przedstawionych w wypożyczalniach wideo. J Broadcast Electron Media. 2002; 46 (2): 283 – 299.
31. Carroll JS, Padilla-Walker LM, Nelson LJ, Olson CD, Barry CM, Madsen SD. Generation XXX: akceptacja i wykorzystanie pornografii wśród wschodzących dorosłych. J Adolesc Res. 2008; 23 (1): 6 – 30.
32. Brown JD, L'Engle KL, Pardun CJ, Guo G, Kenneavy K, Jackson C. Seksowne media: ekspozycja na treści seksualne w muzyce, filmach, telewizji i czasopismach przewiduje zachowania seksualne nastolatków. Pediatria. 2006; 117 (4): 1018 – 1027. [PubMed]
33. Santelli JS, Brener ND, Lowry R, ​​Bhatt A, Zabin LS. Wielu partnerów seksualnych wśród młodzieży amerykańskiej i młodych dorosłych. Fam Plann Perspect. 1998; 30 (6): 271 – 275. [PubMed]
34. Yan H, Chen W, Wu H i in. Zachowanie wielu partnerów seksualnych u kobiet w Chinach: ankieta przeprowadzona w wielu kampusach. BMC Public Health. 2009; 9: 305. [Artykuł bezpłatny PMC] [PubMed]
35. Peterson JL, Moore KA, Furstenberg FF., Jr Oglądanie telewizji i wczesne rozpoczęcie stosunku seksualnego: czy istnieje link? J Homosex. 1991; 21 (1 – 2): 93 – 118. [PubMed]