FMRI Stroop úloha štúdie ventromedial prefrontálnej kortikálnej funkcie u patologických hráčov (2003)

 2003 Nov;160(11):1990-4.

Potenza MN1, Leung HCBlumberg HPPeterson BSFulbright RKLacadie CMSkudlarski PGore JC.

abstraktné

CIEĽ:

Funkcia ventromediálneho prefrontálneho kortexu sa podieľa na kontrole impulzov. Autori použili Stroopovu paradigmu na testovanie pozornosti a inhibície odpovede pri prezentácii kongruentných a inkongruentných stimulov u mužských patologických gamblerov a skupiny porovnávacích subjektov.

METÓDA:

Funkčné magnetické rezonančné zobrazovanie súvisiace s udalosťami sa použilo na vyšetrenie ventromediálnej funkcie prefrontálnej kôry v priebehu Stroopovho výkonu.

Výsledky:

V reakcii na zriedkavé inkongruentné stimuly patologickí hráči preukázali zníženú aktivitu v ľavom ventromediálnom prefrontálnom kortexe vzhľadom na porovnávacie subjekty. Obidve skupiny preukázali podobné zmeny aktivity vo viacerých oblastiach mozgu, vrátane aktivácie chrbtového predného cingulátu a dorzolaterálneho frontálneho kortexu.

Záver:

Patologickí hráči zdieľajú mnoho nervových korelácií výkonu Stroopovej úlohy so zdravými jedincami, ale líšia sa v oblasti mozgu, ktorá bola predtým zapojená do porúch charakterizovaných zlou kontrolou impulzov.

  •