Využitie pornografie v kriminálnej a vývojovej histórii sexuálnych delikventov (1987)

Carter, Daniel Lee, Robert Alan Prentky, Raymond A. Knight, Penny L. Vanderveer a Richard J. Boucher.

Journal of násilia medzi ľuďmi 2, č. 2 (1987): 196-211.

Abstrakt

Táto štúdia skúmala vystavenie a používanie pornografie v rodinnej, vývojovej a kriminálnej histórii násilníkov 38 a detských molesterov 26 uväznených v centre liečby v Massachusetts. Kým obe skupiny uviedli podobné vystavenie sa pornografii v domácnosti a počas vývoja, detskí molesteri v dospelosti preukázali podstatne vyššiu expozíciu ako násilníci v násilí a boli oveľa pravdepodobnejší, že budú používať tieto materiály pred a počas ich trestných činov a budú využívať pornografiu na zmiernenie impulzu. konať tak. Zistenia sú diskutované s ohľadom na „hypotézu katarzie“ a úlohu pornografie v spáchaní sexuálnych trestných činov pre určité typy násilníkov a detí.

Deti molesters v porovnaní s násilníkmi uviedli: 

  1. Viac vystavenia pornografii ako dospelej osobe
  2. Viac využívania pornografie pred trestnými činmi
  3. Viac využívania pornografie počas trestných činov
  4. Viac využitia pornografie na zmiernenie impulzu na spáchanie trestného činu
  5. Celkový celkový vplyv pornografie na život