Sexuálna úzkosť a sexuálna vzrušenie žien: porovnanie vzrušenia počas stimulov sexuálnej úzkosti a stimulov sexuálnej pohody (1987)

Arch Sex Behav. 1987 Aug;16(4):311-9.

Beggs VE, Calhoun KS, Wolchik SA.

zdroj

Zdravotný plán Spoločenstva Harvard, Braintree, Massachusetts 02184.

abstraktné

Sexuálna vzrušenie vyskytujúca sa počas stimulov sexuálnej úzkosti sa porovnávala so sexuálnym vzrušením vyskytujúcim sa počas sexuálnych potrieb stimulácie u sexuálne funkčných žien 19. Stimuly boli individualizované príbehy založené na opisoch daných každým subjektom. Sexuálne vzrušenie sa meralo sledovaním vaginálneho krvného prietoku s vaginálnym fotopletyzmografom. Výsledky ukázali významné zvýšenie prietoku krvi vagíny v reakcii na sexuálnu úzkosť a sexuálnu radosť. Zvýšenie stavu potešenia však bolo podstatne vyššie ako u stavu úzkosti. Analýza krvného toku v priebehu času ukázala významný lineárny trend zvyšovania stavu potešenia a nedostatok takého trendu v stave úzkosti.