Varësia në internet dhe lojëra video

Varësia në internet dhe varësia nga lojërat video

Hulumtimet e fundit mbështesin në masë të madhe ekzistencën e varësisë nga Interneti. Studimet e mëposhtme të Internetit mund të përfshijnë përdoruesit e pornografisë, por nuk izolojnë përdorimin e pornografisë. Në listën më poshtë këtë pjesë kam përfshirë studime si për varësinë nga interneti ashtu edhe për varësinë nga lojërat video. Ata janë të ndarë nga ky mbajtës i vendit: “VARSIA E INTERNETIT M sipër; LOJINGRAT NERN INTERNET PRMBAJTUR. "

Për studimet dhe komentet e bazuara në neuroscience lidhur me varësinë e pornografisë në internet shih: Lista e tanishme e të gjitha Studimeve të Trurit në Përdoruesit Porno. Për një rishikim të plotë të literaturës së neuroshkencës që lidhet me nëntipet e varësisë nga interneti, me fokus të veçantë në varësinë nga pornografia në internet, shih - Neuroscience e varësisë nga pornografia në internet: Një përmbledhje dhe përditësim (2015).