Kushtet dhe rregullat

Prezantimi

Këto terma dhe kushte rregullojnë përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti; duke përdorur këtë faqe, ju pranoni këto kushte dhe kushte në tërësi. Nëse nuk pajtoheni me këto terma dhe kushte ose ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve, ju nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti.

Kjo faqe në internet mund të përdorë cookies. Duke përdorur këtë faqe në internet dhe duke rënë dakord për këto terma dhe kushte, ju pranoni përdorimin tonë të cookies në përputhje me kushtet e privatësisë dhe politikën tonë të cookies.

Përmbajtja

Përmbajtja që gjendet në faqet e kësaj faqe interneti është vetëm për qëllime të informimit të përgjithshëm. Ai mund të ndryshojë pa paralajmërim.

Çdo përdorim i ndonjë përmbajtje në këtë faqe interneti është krejtësisht në rrezikun tuaj për të cilin www.yourbrainonporn.com dhe pronarët e saj nuk janë përgjegjës. Ajo do të jetë përgjegjësia juaj për të siguruar që çdo përdorim i produkteve ose shërbimeve të kësaj faqeje interneti, ose mbështetja në përmbajtjen e përmbajtjes në faqen tonë të internetit, i plotëson kërkesat tuaja specifike.

Përdorimi i pranueshëm

Ju nuk duhet ta përdorni këtë faqe në asnjë mënyrë që shkakton, ose mund të shkaktojë, dëmtim të internetit ose dëmtim të disponueshmërisë ose qasjes në faqen e internetit; ose në ndonjë mënyrë që është e paligjshme, e paligjshme, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, të paligjshme, mashtruese ose të dëmshme.

Nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti për të kopjuar, ruajtur, transmetuar, transmetuar, dërguar, përdorur, publikuar ose shpërndarë ndonjë material që përbëhet nga (ose është i lidhur me) ndonjë spyware, virus kompjuteri, kalë trojan, krimb, keystroke logger, rootkit ose të tjera program kompjuterik me qëllim të keq.

Ju nuk duhet të kryejnë ndonjë aktivitet të mbledhjes së të dhënave sistematike ose të automatizuar (duke përfshirë pa kufizim grerëzimin, nxjerrjen e të dhënave, nxjerrjen e të dhënave dhe grumbullimin e të dhënave) në ose në lidhje me këtë faqe interneti pa www.yourbrainonporn.compëlqimin me shkrim të shprehur.

[Ju nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti për të transmetuar ose dërguar komunikime komerciale të pakërkuara.]

Ju nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti për ndonjë qëllim të lidhur me marketingun pa www.yourbrainonporn.compëlqimin me shkrim të shprehur.

Heqja e lidhjeve

Ju pranoni që, www.yourbrainonporn.com duhet të kërkojë fshirjen e një lidhjeje në këtë faqe interneti që është brenda kontrollit tuaj, ju do ta fshini menjëherë lidhjen.

Nëse dëshironi që www.yourbrainonporn.com të hiqni një lidhje në faqen tuaj të internetit, që është përfshirë në këtë faqe interneti, ju lutemi kontaktoni www.yourbrainonporn.com duke përdorur funksionin "Kontakt" në këtë faqe. Vini re se nëse nuk keni të drejtë ligjore të kërkoni heqjen, heqja e tillë do të jetë në www.yourbrainonporn.com-së liri.

Përmbajtja e përdoruesit

Në këto kushte dhe kushte, "përmbajtja e përdoruesit tënd" do të thotë material (duke përfshirë pa kufizime tekstin, imazhet, materialin audio, materialin video dhe materialin audioviziv) që dorëzoni në këtë faqe interneti, për çfarëdo qëllimi.

Ju i jepni www.yourbrainonporn.com një licencë mbarëbotërore, të parevokueshme, jo-ekskluzive, pa të drejta mbretërore për të përdorur, riprodhuar, përshtatur, botuar, përkthyer dhe shpërndarë përmbajtjen tuaj të përdoruesit në çdo media ekzistuese ose të ardhshme. Ju gjithashtu i jepni www.yourbrainonporn.com të drejtën për të nën-licencuar këto të drejta dhe të drejtën për të ngritur një padi për shkeljen e këtyre të drejtave.

Përmbajtja juaj e përdoruesit nuk duhet të jetë e paligjshme ose e paligjshme, nuk duhet të shkelë të drejtat ligjore të ndonjë pale të tretë dhe nuk duhet të jetë e aftë të shkaktojë veprime ligjore qoftë kundër jush ose www.yourbrainonporn.com ose një pale të tretë (në secilin rast sipas ndonjë të zbatueshme ligji).

Ju nuk duhet të dorëzoni asnjë përmbajtje të përdoruesit në faqen e internetit që është ose ka qenë ndonjëherë objekt i ndonjë procedure ligjore kërcënuese ose aktuale ose ndonjë ankese tjetër të ngjashme.

Www.yourbrainonporn.com rezervon të drejtën të modifikojë ose të heqë çdo material të paraqitur në këtë faqe, ose të ruhet në serverat e tij, ose të organizohet ose të publikohet në këtë faqe interneti.

Pavarësisht nga të drejtat e www.yourbrainonporn.com nën këto terma dhe kushte në lidhje me përmbajtjen e përdoruesit, www.yourbrainonporn.com nuk merr përsipër të monitorojë paraqitjen e përmbajtjeve të tilla, ose publikimin e përmbajtjeve të tilla në këtë faqe interneti.

Nuk ka garanci

Ndërkohë që çdo përpjekje e arsyeshme është bërë për të siguruar përmbajtjen e përmbajtjes në këtë faqe të internetit është e saktë, kjo faqe interneti ofrohet "siç është" pa asnjë përfaqësim ose garanci, të shprehur ose të nënkuptuar. Www.yourbrainonporn.com nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me këtë faqe interneti ose informacion dhe materiale të dhëna në këtë faqe interneti.

Pa paragjykuar përgjithësinë e paragrafit të mësipërm, www.yourbrainonporn.com nuk garanton që:

  • kjo faqe interneti do të jetë vazhdimisht e disponueshme ose në dispozicion; ose
  • informacioni në këtë faqe interneti është i plotë, i vërtetë, i saktë ose jo i gabuar.

Asgjë në këtë faqe nuk përbën, ose ka për qëllim të përbëjë këshilla të çfarëdo lloji. Nëse keni nevojë për këshilla në lidhje me ndonjë çështje ju duhet të konsultoheni me një profesionist të duhur.

Ju pranoni që përmbajtja e kësaj faqe interneti mund të përmbajë pasaktësi ose gabime dhe www.yourbrainonporn shprehimisht përjashton përgjegjësinë për ndonjë pasaktësi apo gabim të tillë në masën e plotë të lejuar nga ligji.

Për më tepër, pjesë të caktuara të kësaj faqe interneti / s lidhje me faqet e internetit të jashtme. Pronari i faqes nuk jep garanci ose përfaqësime në lidhje me cilësinë, përshtatshmërinë ose saktësinë e atyre faqeve të tjera të jashtme të internetit për të cilat materiali është i lidhur. Duke përdorur këto lidhje për të hyrë në faqet e jashtme të internetit, kupton se ato janë jashtë kontrollit të pronarit të faqes. Çdo përdorim i ndonjë lidhjeje të jashtme ose mbështetja në përmbajtjen që përmban ai është në rrezikun tuaj.

Kufizimet e përgjegjësisë

Www.yourbrainonporn.com nuk do të jetë përgjegjës për ju (qoftë nën ligjin e kontaktit, ligjin e kundërvajtjeve ose ndryshe) në lidhje me përmbajtjen, ose përdorimin ose ndryshe në lidhje me këtë faqe interneti:

  • në masën që faqja e internetit ofrohet pa pagesë, për ndonjë humbje të drejtpërdrejtë;
  • për çdo humbje të tërthortë, të veçantë ose pasuese; ose
  • për humbjet e biznesit, humbjen e të ardhurave, të ardhurat, fitimet ose kursimet e parashikuara, humbjen e kontratave ose marrëdhënieve afariste, humbjen e reputacionit ose vullnetit të mirë, ose humbjen ose prishjen e informacionit ose të dhënave.

Këto kufizime të përgjegjësisë zbatohen edhe nëse www.yourbrainonporn.com është këshilluar shprehimisht për humbjen e mundshme.

Përjashtimet

Asgjë në këtë deklaratë nuk do të përjashtojë ose kufizojë ndonjë garanci të nënkuptuar me ligj se do të ishte e paligjshme të përjashtoheshin ose të kufizoheshin; dhe asgjë në këtë faqe nuk do të përjashtojë ose kufizojë përgjegjësinë e www.yourbrainonporn.com në lidhje me ndonjë:

  • vdekje ose lëndime personale të shkaktuara nga neglizhenca e yourbrainonporn.com;
  • mashtrim ose keqinterpretim mashtrues nga ana e yourbrainonporn.com; ose
  • çështje e cila do të ishte e paligjshme ose e paligjshme për yourbrainonporn.com për të përjashtuar ose për të kufizuar, ose për të provuar ose pretenduar për të përjashtuar ose kufizuar, përgjegjësinë e saj.

Arsyeshmëria

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni që përjashtimet dhe kufizimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë mospërmbushje të faqes janë të arsyeshme. Nëse nuk mendoni se janë të arsyeshme, nuk duhet ta përdorni këtë faqe interneti.

Partitë e tjera

Ju pranoni që www.yourbrainonporn.com ka interes në kufizimin e përgjegjësisë personale të personelit të saj. Ju pranoni që ju nuk do të sjellni ndonjë kërkesë personalisht kundër pronarëve ose personelit të www.yourbrainonporn.com në lidhje me ndonjë humbje që ju vuani në lidhje me faqen e internetit.

Pa paragjykuar paragrafin e mësipërm, ju pranoni që kufizimet e garancive dhe përgjegjësisë të përcaktuara në këtë faqe interneti do të mbrojnë zyrtarët, punonjësit, agjentët, filialet, trashëgimtarët, caktuesit dhe nënkontraktuesit e www.yourbrainonporn.com, si dhe www.yourbrainonporn .com.

Dëmshpërblim

Ju në këtë mënyrë ju zhdëmtoni www.yourbrainonporn.com dhe zotoheni të mbani www.yourbrainonporn.com dëmshpërblim ndaj çdo humbjeje, dëmtimi, shpenzime, detyrime dhe shpenzime (duke përfshirë pa kufizim shpenzimet ligjore dhe çdo shumë të paguar nga www.yourbrainonporn.com tek një palë e tretë në zgjidhjen e një kërkese ose mosmarrëveshje mbi këshillat e këshilltarëve ligjorë të www.yourbrainonporn.com) që lindin ose pësojnë nga www.yourbrainonporn.com që rrjedhin nga çdo shkelje e ndonjë dispozite të këtyre kushteve dhe kushteve, ose që rrjedhin nga çdo pretendim që ju keni shkelur ndonjë dispozitë të këtyre kushteve dhe kushteve.

Shkeljet e këtyre kushteve dhe kushteve

Pa paragjykuar të drejtat e tjera të www.yourbrainonporn.com në këto kushte dhe kushte, nëse shkelni këto kushte dhe kushte në asnjë mënyrë, www.yourbrainonporn.com mund të ndërmarrë veprime të tilla që i gjykon të përshtatshme për t'u marrë me shkeljen, duke përfshirë pezullimin e qasjes tuaj në faqen e internetit, që ju ndalon të hyni në faqen e internetit, duke bllokuar kompjuterat duke përdorur adresën tuaj IP të qasjes në faqen e internetit, duke kontaktuar ofruesin e shërbimit të internetit për të kërkuar që ata të bllokojnë qasjen tuaj në faqen e internetit dhe / ose të sjellin procedurat gjyqësore kundër jush.

Variacion

Www.yourbrainonporn.com mund të rishikojë këto terma dhe kushte nga koha në kohë. Termat dhe kushtet e rishikuara do të zbatohen për përdorimin e kësaj faqe në internet që nga data e publikimit të termave dhe kushteve të rishikuara në këtë faqe në internet. Ju lutemi kontrolloni rregullisht këtë faqe për t'u siguruar që jeni njohur me versionin aktual.

Caktimi

Www.yourbrainonporn.com mund të transferojë, nënkontraktojë ose përndryshe të merret me të drejtat dhe / ose detyrimet e tij sipas këtyre termave dhe kushteve pa ju njoftuar ose duke marrë pëlqimin tuaj.

Ju nuk mund të transferoni, nënkontraktojnë ose përndryshe të merren me të drejtat dhe / ose detyrimet tuaja nën këto terma dhe kushte.

Pjesshme

Nëse një dispozitë e këtyre termave dhe kushteve përcaktohet nga ndonjë gjykatë ose autoritet tjetër kompetent të jetë e paligjshme dhe / ose e pazbatueshme, dispozitat e tjera do të vazhdojnë të jenë në fuqi. Nëse ndonjë dispozitë e paligjshme dhe / ose e pazbatueshme do të ishte e ligjshme ose e zbatueshme nëse një pjesë e saj do të fshihej, ajo pjesë do të konsiderohet e fshirë, dhe pjesa tjetër e dispozitës do të vazhdojë në fuqi.

Marrëveshje e plotë

Këto terma dhe kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen ndërmjet jush dhe www.yourbrainonporn.com në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti dhe zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti.

Ligji dhe juridiksioni

Këto terma dhe kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me Oregonin, Shtetet e Bashkuara, dhe çdo mosmarrëveshje në lidhje me këto terma dhe kushte do t'i nënshtrohet juridiksionit jo-ekskluziv të gjykatave të Oregonit.

Kredi

Ky dokument u krijua duke përdorur disa dispozita nga një model i kontratës në dispozicion http://www.contractology.com.