Implicita minnesföreningar och spel (2019)

J Gambl Stud. 2019 Maj 6. doi: 10.1007 / s10899-019-09856-x.

Russell GEH1, Williams RJ2, Vokey JR3.

Abstrakt

Föreningar som människor rapporterar som svar på ord eller fraser ('implicita föreningar') kan ge information om deras intresse och engagemang i vissa aktiviteter som kanske inte har rapporterats om de hade fått en fråga. Den aktuella studien undersökte ord och beteendeföreningar som rapporterats av 494 universitetsstudenter till ord och fraser som kan tolkas som att de har spelrelaterade konnotationer. Dessa rapporterade föreningar var sedan relaterade till varje elevs nivå av spelinblandning och hans eller hennes problem med spelstatus. Resultaten visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan antalet spelrelaterade minnesföreningar och rapporterad nivå av spelinblandning samt problemspelstatus. Beteendeföreningar tenderade att vara starkare än ordföreningar, vilket tyder på att varje typ av förening kan komma in i olika aspekter av associativt minne. Föreningar med problem med spelstatus var också starkare än föreningar med nivå på spelinblandning. Resultaten tyder på att implicita föreningar kan ha nytta både vid bedömningen av problemspel och för att förutsäga framtida spelinblandning.

NYCKELORD: kognition; Hasardspel; Implicita föreningar; Minne; Problem med spel

PMID: 31062285

DOI: 10.1007 / s10899-019-09856-x