Jämförande analys av ungdomsbrottslingar, våldsamma icke-sexualförbrytare och statusöverträdare (1995)

Ford, Michelle E. och Jean Ann Linney. 

Journal av våld 10, nr. 1 (1995): 56-70.

UPPTÄCKT: Ungdomsförbrytare (ungdomsrapister och ungdomsföräldrar) var mer benägna att ha blivit utsatta för pornografi (42%) än ungdomsbrottslingar utan sex (29%). Ungdomsbrottslingar utsattes också i en tidig ålder (5-8 år gammal). Ungdomsbarnsmästare hade blivit utsatt för pornografi oftare.

Abstrakt

Juvenile sexuella övergrepp, våldsamma icke-sexualförbrytare och statusöverträdare jämfördes med hjälp av psykometriska instrument för att bedöma intrafamiljvåld, kvaliteten på gärningens sociala färdigheter, interpersonella relationer och självkoncept. Självrapport och rekorddata samlades på familjehistoria, utbildning, beteendeproblem, kriminell historia, historia av missbruk, exponering för pornografi och tidiga barndomsminnen. Juvenile barnmorskare har visat sig ha upplevt mer föräldraanvändning av våld och att bli offer för fysiskt och sexuellt utnyttjande oftare än de andra brottslingrupperna.

Barnmorskare uttryckte större behov av kontroll och inkludering i interpersonella relationer och problem relaterade till självkänsla. Innehållet i tidiga barndomsminnen och exponering för pornografiskt material skiljer sig åt bland grupperna. Grupperna skilde sig inte i självförståelse, självkoncept eller familjehistoriska variabler. Konsekvenserna av dessa skillnader för framtida forskning beaktas.