Hur användningen av pornografi minskar deltagandet i congregational ledarskap: en forskningsnotation (2018)

Perry, Samuel L.

Granskning av religiös forskning (2018): 1-18.

Abstrakt

Forskning om sambandet mellan religion och pornografi tyder på att frekventare titt på pornografi kan leda till minskningar av individs religiösa engagemang, troligen på grund av skuld, skam och dissonans anhängare för att kränka sakraliserade moraliska värden. Ingen forskning har emellertid beaktat konsekvenserna av detta fenomen för religiösa organisationer. Den aktuella studien åtgärdar detta gap genom att undersöka hur pornografianvändning bidrar till potentiella församlingsproblem genom att avskräcka individer från att delta i lekledarskap. Multivariata analyser av paneldata från 2006–2012 Portraits of American Life Study avslöjar att ju oftare respondenterna tittade på pornografi vid våg 1 desto mindre sannolikt var de att ha en ledande position eller tjänstgöra i en kommitté i sin församling inom de följande sex åren. Denna effekt var robust för kontroller av religiöst engagemang, tradition och andra korrelationer av lekdeltagandedeltagande. Interaktioner med religiös tradition och kön tyder på att deltagande i ledarskap är mer negativt knutet till porranvändning för konservativa protestanter och katoliker jämfört med huvud protestanter och kvinnor jämfört med män. Resultaten tyder slutligen på att en allt mer genomgripande pornografikonsumtion bland anhängare kan vara en potentiell brist på frivilligt ledarskap för församlingar.