Att förutsäga Bystander Effektivitet och Villighet att intervenera i College Men och Women: Exponeringsrollen för varierande våldsnivåer i pornografi (2016)

Våld mot kvinnor. 2016 Maj 22. pii: 1077801216648793.

Foubert JD1, Broar AJ2.

Abstrakt

Studenter från två forskningshögskolor avslutade artiklar som mätte frekvensen av deras användning av olika typer av pornografi och mått på deras villighet och avsikt att ingripa för att hjälpa en åskådare som kan uppleva sexuellt våld.

Hierarkiska logistiska regressioner visade att för män, våldsam / förnedrande användning av pornografi, men inte uttrycklig men icke-nedbrytande pornografi, var signifikant förknippad med minskad åskådares vilja att ingripa, men inte förknippad med åskådares effektivitet. Kvinnor visade inte samma påverkan av våldsam / förnedrande användning av pornografi på de två inbördes variablerna för åskådare.

Resultaten tyder på att våld / förnedrande pornografi kan bidra till en kultur för acceptans av våld mot kvinnor.

NYCKELORD:

åskådareintervention; pornografi; våld