Förutsägare för (problematisk) användning av sexuellt explicit material på internet: Funktionsrollens sexuella motivation och implicita tillvägagångssätt mot sexuellt explicit material (2017)

, , , , , &

Länk till abstrakt

Sexuell beroende och kompulsivitet: Journal of Treatment & Prevention

 

Abstrakt

Problematisk användning av sexuellt uttryckligt material (SEM) på Internet anses vara en möjlig föregångare till en kliniskt relevant störning märkt som hypersexualitet, sexuell tvång, sexuell impulskontrollstörning eller sexuellt beroende. Kunskap om möjliga riskfaktorer för att utveckla en problematisk SEM-användning är knapp. Den aktuella studien undersökte huruvida egenskaper hos sexuell motivation och implicita tillvägagångssätt gentemot sexuellt material är förutsägare för problematisk SEM-användning och av den dagliga tiden man tittade på SEM. Karakteristisk sexuell motivation beskriver den allmänna individuella motivationen för att vara sexuellt aktiv i ett långvarigt, dragliknande perspektiv och kan mätas med Trait Sexual Motivation Questionnaire. I ett beteendeförsök använde vi AAT (Approach-Avoidance Task) för att mäta implicita tillvägagångstendenser gentemot sexuellt material. Symtom på problematisk SEM-användning utvärderades genom det korta Internet Addiction Test, modifierat för cybersex. Karakteristisk sexuell motivation förklarade mer varians av problematisk SEM-användning än implicit tillvägagångstendenser uppmätta av AAT. Detta var sant för både män och kvinnor. Implicit tillvägagångstendenser gentemot SEM korrelerades med sexuell motivation för drag, vilket kan peka på en gemensam biologisk grund.