Sexistiska Attityder Bland Emerging Adult Women Readers of Fifty Shades Fiction (2015)

Arch Sex Behav. 2016 Apr 11.

Altenburger LE1, Carotta CL2, Bonomi AE2, Snyder A3.

Abstrakt

Stereotypa sexistiska framställningar av män och kvinnor i populärkulturen förstärker styva åsikter om maskulinitet (t.ex. män som starka, kontrollerande, mästerliga och aggressiva) och kvinnlighet (t.ex. kvinnor som bräckliga och svaga, obehagliga, fredliga, irrationella och drivs av känslor). Den aktuella studien undersökte samband mellan den fiktiva serien Fifty Shades - en populärkulturmekanism som inkluderar genomgripande traditionella könsrollrepresentationer - och underliggande sexistiska övertygelser bland ett urval av 715 kvinnor i åldrarna 18-24 år. 

Analyser avslöjade föreningar mellan Fifty Shades-läsarnas publik och sexism, mätt genom Ambivalent Sexism Inventory. Nämligen kvinnor som rapporterade läsa Fifty Shades hade högre nivåer av ambivalent, välvillig och fientlig sexism. Vidare hade de som tolkade Fifty Shades som ”romantiska” högre nivåer av ambivalent och välvillig sexism. Våra resultat stöder tidigare empiriska studier som noterar föreningar mellan interaktion med aspekter av populärkultur, såsom TV och videospel, och individuella övertygelser och beteenden.

NYCKELORD:

Nya vuxna; Genus socialisering; Media; Romantik; Sexism