Föreningen mellan tvångsmässig sexuell beteende och sexuellt aggressionsförlopp bland män arresterade för inhemskt våld (2018)

Garner, Alisa R., Hannah Grigorian, Höst Rae Florimbio, Meagan J. Brem, Caitlin Wolford-Clevenger och Gregory L. Stuart.

Sexuell beroende och kompulsivitet (2018): 1-15.

Abstrakt

Sexuell aggression som begåtts av män med en historia av våld i hemmet (DV) sker vid högre priser jämfört med män utan en historia av DV. Kompulsivt sexuellt beteende (CSB) har varit relaterat till sexuella övergrepp i sexövergreppspopulationer. Detta förhållande har dock inte undersökts bland män arresterade för DV. Den aktuella undersökningen undersökte om CSB skulle positivt relatera till sexuell aggressionstridighet i ett urval av män arresterade för DV (n = 312), samtidigt som man kontrollerade impulsivitet och alkohol och drogbruk. Vi undersökte också CSB eftersom den relaterade till "mindre / måttlig" och "allvarlig" sexuell aggressionstaktik. Hierarkiska multipelregressionsanalyser visade att CSB stod för en liten mängd unik varians i förekomsten av sexuell aggressionens totala poäng. På samma sätt stod CSB för en liten mängd unik varians i "mindre / måttlig" sexuell tvång, men inte "svår" handlingar av sexuell aggression. Resultaten tyder på att CSB kan vara en riskfaktor för sexuellt aggressionstänkande och ge stöd till riskfaktorer som varierar beroende på taktik som används.