Effekt av pornografiexponering på ungdomar i ungdomar i Pontianak i 2008 (2010)