Sadism ทางเพศของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงในโมซัมบิก: อิทธิพลของสื่อลามก? (2018)

ครูซ, Germano Vera

จิตวิทยาปัจจุบัน (2018): 1-11

นามธรรม

จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าในผู้ชายโมซัมบิกที่ดูวิดีโอลามกอนาจารมักมีพฤติกรรมที่มีต่อซาดิสต์ที่มีต่อคู่หญิงของพวกเขาในระหว่างมีเพศสัมพันธ์มากกว่าคนที่ดูวิดีโอโป๊ค่อนข้างนาน และประการที่สองเพื่อทราบว่าภาพลามกอนาจารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงหรือไม่ ชายและหญิง 512 ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการศึกษาตอบแบบสอบถามต้นฉบับและถูกสัมภาษณ์เช่นกัน การประมวลผลทางสถิติของข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (tทดสอบ) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ครั้งแรกผลแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับสื่อลามกบ่อยครั้งของผู้ชายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมซาดิสต์ชายที่มีต่อผู้หญิง. ประการที่สองผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าในหมู่ผู้เข้าร่วมชายรักกับคู่ของตัวเองและมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับซาดิสม์ทางเพศของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิง ในที่สุดก็มีข้อบ่งชี้ว่าในสื่อลามกโมซัมบิกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของผู้ชายบางคนที่มีต่อผู้หญิงในแบบซาดิสต์แม้ว่าจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินว่า

คำสำคัญ - เพศ, ภาพอนาจาร, ซาดิสม์ทางเพศ