Cyberporn เผยพฤติกรรม KNPI (การจูบการกอดการลูบคลำและการมีเพศสัมพันธ์) และการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในทุนการศึกษาวัยรุ่นครั้งแรกในเขต West Pontianak (2017)

Cyberporn เผยพฤติกรรม KNPI (การจูบการกอดการลูบคลำและการมีเพศสัมพันธ์) และการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในทุนการศึกษาวัยรุ่นครั้งแรกในเขต West Pontianak

Abrori, Abrori, Lidia Hastuti และ Elisa Elisa

JUMANTIK (Jurnal Mahasiswa และ Peneliti Kesehatan) 4 เลขที่ 2 (2017)

นามธรรม

วัยรุ่นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นวัยรุ่นได้รับผลกระทบจากเพื่อนสิ่งแวดล้อมและไม่ติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ดี หนึ่งในนั้นใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ลามกหรือเรียกว่าไซเบอร์พร ไซเบอร์พรเป็นรูปแบบของสื่อลามกที่เข้าถึงออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไซเบอร์พรมีอิทธิพลอย่างมากในการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศก่อนแต่งงาน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงการเปิดรับไซเบอร์พรถึงพฤติกรรมของ KNPI (การจูบการกอดคอการกอดและการมีเพศสัมพันธ์) และการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองที่วัยรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขต West Pontianak

การวิจัยครั้งนี้ใช้การออกแบบแบบตัดขวาง ตัวอย่างการวิจัยของวัยรุ่นชายและหญิงของคลาส IX ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน Kecamatan Pontianak Barat มีจำนวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Chi Square

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเปิดรับไซเบอร์พรกับพฤติกรรม KNPI (การจูบ, การกอดคอ, การลูบคลำและการมีเพศสัมพันธ์) ในวัยรุ่นตอนมัธยม (p value = 0.029) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่าง ในวัยรุ่นมัธยมต้น (p value = 0.034)

คาดว่าโรงเรียนควรดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบของสื่อลามกที่มีต่อการพัฒนาวัยรุ่น