อิทธิพลของการเปิดรับสื่อลามกและเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรมสื่อของคู่นอนที่มีต่อวัยรุ่นเพศอำเภอศักดิ์สิทธิ์ (2018)

Pujiati, Eny, Dwi Septi Handayani และ Mahasiswa Akademi Keperawatan Krida Husada

Jurnal Profesi Keperawatan Vol 5 เลขที่ 1 (2018)

นามธรรม

วัยรุ่นคือคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้สืบทอดการต่อสู้ของชาติ แต่บางครั้งก็มีสิ่งที่คาดไม่ถึงมากมายที่ทำให้คุณภาพของวัยรุ่นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากอายุของวัยรุ่นเป็นวัยที่กระตือรือร้นรวมถึงการกระตุ้นและพฤติกรรมทางเพศทำให้วัยรุ่นตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่รับผิดชอบและดีต่อสุขภาพได้ยากขึ้น ผลกระทบของพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่ไม่มีการควบคุมเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับวัยรุ่น ตามรายงานของ Green (2003) พฤติกรรมของคน ๆ หนึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 2850 ประการ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยผลักดัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการเปิดรับสื่อลามกอนาจารและเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น Kudus District การวิจัยประเภทนี้เป็นแบบอธิบาย: การวิจัยโดยใช้วิธีการตัดขวางโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลในคราวเดียว (วิธีเวลาจุด) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตคูดุสโดยใช้เทคนิคคลัสเตอร์จำนวน 321 คนและสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 264 คนและเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนทุกคนมีการติดต่อกับสื่อลามกโดยส่วนใหญ่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 82.2 คน (57%) เปิดรับสื่อลามกบ่อยครั้งและผู้ตอบ 17.8 คน (234%) ไม่ค่อยได้สัมผัสกับสื่อลามกอนาจารแรงกดดันจากเพื่อน (ความสอดคล้อง) ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 72.9 คน (87%) และกลุ่มที่อ่อนแอ 27.1 คน (249%) ความสอดคล้องในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 77.6 คน (72%) และกลุ่มที่อ่อนแอ 22.4 คน (0,042%) ผลการวิเคราะห์หลายตัวแปรแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลระหว่างการเปิดรับสื่อลามกอนาจารกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น (p = 0,026) อิทธิพลของเพื่อน (ความสอดคล้อง) ต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น (p = 0.046) และอิทธิพลของเพื่อน (การปรับตัว) ต่อวัยรุ่น พฤติกรรมทางเพศ (p = p = XNUMX) จากงานวิจัยนี้หวังว่าโรงเรียนจะสามารถให้ข้อมูลที่เข้มข้นแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพการสืบพันธุ์และทักษะชีวิตเพื่อสร้างลักษณะนิสัยตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเป็นระยะและพบกับผู้ปกครองเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศที่นักเรียนกำลังเผชิญอยู่

คำสำคัญ: การเปิดรับสื่อลามกอนาจารอิทธิพลจากเพื่อนและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

Abstrak

Remaja merupakan genera muda yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa Namun terkadang banyak ha-hal tak terduga yang membu kualitas remaja menjadi bergeser seiring กับ pesatnya arus perkembangan Mengingat usia remaja adalah usia yang sangat aktif termasuk aktif dalam dorongan และ perilaku seksualnya membuat remaja semakin sulit mengambil keputusan mengenai perilaku seksual yang bertanggung jawab dan sean Dampak yang ditimbulkan dari perilaku เซ็กซี่ remaja yang tidak terkontrol merupakan sebuah persoalan serius bag remaja. Menurut Green (2003), perilaku seseorang dipengaruhi โดย tiga faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, และ faktor pendorong

Penelitian ini bertujuan สำหรับผู้ชายgetahui pengaruh paparan media pornografi dan teman sebaya terhadap perilakuseksremaja Kabupaten KudusJenis penelitian inimerupakan คำอธิบาย: การวิจัย ด้วย menggunakan pendekatan ตัดขวาง Dengan cara pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (เวลาเข้าใกล้จุด) Populasi dalampenelitian ini adalah siswa sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Kudus dengan menggunakan teknik กลุ่ม หยางเบอร์ลาห์ 2850orang และนกเพนกวินที่มีปีก สุ่มตัวอย่างที่เรียบง่าย Dengan didapatkan jumlah sampel 321 responseendan instrument penelitiannya dengan menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh siswapernah bersinggungan denganhalyang berkaitan dengan pornografi terutama melalui jaringaninternet, sebanyak 264 responsen (82,2%) sering terpapar media pornografikan yarang57 tempori karfi สื่อลามกอนาจาร (17,8%) สื่อ jarangar responseen (234%) dan kategori lemah72,9 responseen (87%), konformitas dalam kategori kuat yaitu 27,1 responseen (249%) dan kategori lemah 77,6 responseen (72%) Hasilanalisis multivariat menunjukkan adanya pengaruhantara paparan media pornografi dengan perilaku seksualremaja (p = 22,4), adanyapengaruh teman sebaya (konformitas) terhadap perilaku seksualremajaapper (p = 0,042), dan adanyaperngaruhadaya (ดัดแปลง) Dari penelitian ini diharapkan agar sekolah dapat memberikan informasi yang intensif kepada siswanya tentang kesehatan replksi dan pendidikan ทักษะชีวิต sebagai การสร้างตัวละคร, melakukan pemeriksaansecara berkala terhadap handphone para siswadan melakukan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas hal-hal yang berkaitandengan perubahansikap dan perilaku para siswaterutamaterhadap perubahanperilaku seksual yangsedang shadapio.

ข้อความเต็ม:

รูปแบบไฟล์ PDF

อ้างอิง

Daftar Pustaka

Sumiati, Dinarti, Nurhaeni, H. & Aryani, R (2009). Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling จาการ์ตา: Trans Info Media

Kompas, (2012) Situs Porno Makin Mengkhawatirkan, หาได้ที่ http://international.kompas.com (เข้าถึง 15 เมษายน 2017)

คริสโต, ปีงบประมาณ, 2013 ตำแหน่งประเทศอินโดนีเซียใน Percaturan Teknologi Dunia, http: // www. inet.detik.com/ indonesia-di- percaturan-teknologi-dunia, diakses 5 mei 2017

Singh, S. & Darroch, JE (1999) แนวโน้มทางเพศ (1999). แนวโน้มกิจกรรมทางเพศของหญิงอเมริกันวัยรุ่น: 1982-1995 มุมมองการวางแผนครอบครัว, 31 (5), 212-219

Escobar, SL, Chaves, Tortolero, SR, Markham, CM, ต่ำ, BJ, Eitel, P และ Thikstun, P.2005

Saifuddin, AF และอื่น ๆ Perilaku Seksual Remaja di Kota และ Desa: Kasus Kalimantan Selatan จาการ์ตา Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP UI 1997

Jawa Pos. เรมาจาฮารุสเบรานีเบดา. (Serial Online) .http: // www.aidsindonesia.or.id/index.Php?option=comcontent&task=view&id=1235 & itemid = 2. ดิ akses pada tanggal 10mei 2017

Jupri, M. Intensitas Mengakses Situs Seks และ Permisivitas Perilaku Seksual Remaja 2004Laporan Penelitian http://www.Litbangda-Sulsel.go.id/ modules.Php? Name = pemenang_Lki.html.2007

สีน้ำตาล WD, อัตราส่วนเพศ Keller L. อาณานิคมแตกต่างกันไปตามหมายเลขควีน แต่ไม่สัมพันธ์กันไม่สมมาตรในมด Formica exsecta พร ร. B. 2000; 267: 1751 – 1757 ดอย: 10.1098 / rspb.2000.1206 [บทความฟรี PMC] [PubMed]

Soejoeti.SZ (2001) Perilaku Seks di Kalangan Remaja และ Permasalahannya สื่อ Litbang Kesehatan เล่มที่สิบเอ็ด 1 Tahun 2001: 30-35

ขอแสดงความยินดี pastinews.com.http: //www.antarajateng.Com/detail/index.Php? id = 37229 แยกออกจากกัน 21 mei 2017

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/08/232214/289/101/Polisi-Selidiki-Video-Mesum-di-Taman-Krida. Diakses pada tanggal 21 mei 2017.

Kapak, KPS สำรวจ Penyalahgunaan Narkoba และ Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja Kabupaten Kudus 2011

กรีน, แอล. (2000). การสื่อสารและมนุษย์บีอาวีโอ, โรงฝึกงาน, นิวเจอร์ซีย์

Soetjiningsih (2004) Tumbuh Kembang Remaja และ Permasalahanya จาการ์ตา: PT. RhinekaCipta

Mukti, A. et.al. Perlu Kita Ketahui Kesehatan Reproduksi Remaja Telaah Kritis อสังหาริมทรัพย์. Psikologi Universitas Muria Kudus 2005

Rohmahwati DA และอื่น ๆ Penggeaman Pergaulan Bebas และ VCD โป๊ terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat. 2008 http://kbi.gemari-or.id/berita detail.php? id = 2569, Diakses Tanggal 29 juni 2017

Santrock, John w. (2003) วัยรุ่นวัยรุ่น. จาการ์ตา: Erlangga

Hurlock, EB 2003.Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang RentangKehidupan Edisi Kelima, จาการ์ตา: Erlangga

Damanik, H. 2012 PengapuhPaparan Media Internet และ Teman Sebaya Terhadap Perilaku Seks Bebas Pada Remaja SMA XYZ Tahun 2012 วิทยานิพนธ์ Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Sarwono, SW (2012), Pengantar Psikologi Umum จาการ์ตา: PT. Raja Grafindo Persada