ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของการใช้สื่อลามกกับพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงต่อวัยรุ่นที่ sidoarjo (2018)

http://repository.unair.ac.id/69141/

 

คำหลักที่ไม่สามารถควบคุมได้:

การเสพติดสื่อลามก, การใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหา, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, วัยรุ่นตอนปลาย

ผู้สร้าง:

ผู้สร้าง

อีเมล

ACHMAD NULL FARID DULLABIB ของเรา 111311133023ยังไม่ระบุ

ร่วมให้ข้อมูล:

การสนับสนุน

ชื่อ - นามสกุล

อีเมล

ผู้สนับสนุนWoelan Handadari, Dra., M.Si, Psikologยังไม่ระบุ

กำลังฝากผู้ใช้:

นาง Djuwarnik Djuwey

วันที่ฝาก:

19 มกราคม 2018 21: 25

แก้ไขครั้งล่าสุด:

19 มกราคม 2018 21: 25

บทคัดย่อ

[แปลจากอินโดนีเซีย] จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของการใช้สื่อลามกและพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงในวัยรุ่นตอนปลาย ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นได้กลายเป็นภัยคุกคามระดับชาติไปแล้วดังนั้นความพยายามในการค้นหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องทำในการป้องกัน พฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงคือพฤติกรรมใด ๆ ที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Kirby & Lepore, 2007) ความถี่ที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมการใช้สื่อลามกถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มการเกิดพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงได้ การใช้สื่อทางเพศที่ชัดเจนได้รับการตรวจสอบเพื่อมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง การศึกษาได้ดำเนินการในวัยรุ่นตอนปลายในช่วงอายุ 15-19 ปีที่มีทั้งหมด 99 วิชาประกอบด้วยผู้ชาย 68 และผู้หญิง 31 เครื่องมือวัดขนาดใช้สื่อลามกปัญหาที่พัฒนาโดย Kor, et al. (2014) ใช้ในการวัดทัศนคติของสื่อลามกและแบบวัดความเสี่ยงทางเพศที่พัฒนาโดย Turchik & Garske (2009) ใช้เพื่อวัดพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการโดยใช้เทคนิคสหสัมพันธ์ Rho ของ Spearman โดยใช้ IBM SPSS 22.0 สำหรับ Windows ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการใช้สื่อลามกกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น ค่าที่สำคัญของ 0,000 พร้อมค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 0.458 ค่าของสหสัมพันธ์นั้นเป็นบวกยิ่งค่าของทัศนคติในการใช้สื่อลามกมากเท่าไรก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง