การประเมินตนเองของคนหนุ่มสาวโดยใช้เนื้อหาที่เร้าอารมณ์บนอินเทอร์เน็ต (2018)

แปลจากภาษาโปแลนด์

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, เขต J – Paedagogia-Psychologia 31, no. 2 (2018): 223-241

Wiesław Poleszak

นามธรรม

คุณสมบัติที่สำคัญของอินเทอร์เน็ตคือการเข้าถึงเนื้อหาที่อยู่ในนั้นได้ทันทีรวมถึงเนื้อหาที่เร้าอารมณ์ การศึกษาจำนวนมากระบุว่าการใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับกามทำให้พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่นบกพร่อง เนื่องจากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันเพื่อ จำกัด การใช้พฤติกรรมปัญหาประเภทนี้ ผู้เขียนการศึกษามุ่งเน้นไปที่การค้นหาปัจจัยป้องกันและปัจจัยเสี่ยงในระดับความนับถือตนเองของเยาวชนที่ใช้หรือไม่ใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับกาม จุดมุ่งหมายคือเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างความนับถือตนเองและการใช้เนื้อหาที่เร้าอารมณ์บนอินเทอร์เน็ต แบบสอบถาม EPIDAL-VIII ถูกใช้ในการศึกษา ZB Gasia และแบบสอบถามการประเมินตนเองหลายมิติ MSEI EJ O'Brien และ S. Epstein การวิจัยได้ดำเนินการกับกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย 3774 คนจาก XNUMX จังหวัดทางตอนกลางและตะวันออกของโปแลนด์ ผลลัพธ์ที่ได้รับอนุญาตให้ตอบคำถามที่เกิดจากการวิจัยและพิจารณาว่าอะไรเป็นปัจจัยป้องกันและอะไรคือปัจจัยเสี่ยงในระดับความนับถือตนเองในบริบทของการเข้าถึงเนื้อหาที่เร้าอารมณ์บนอินเทอร์เน็ต

จากการวิจัยที่ได้ดำเนินการสรุปได้ว่า:

1 กลุ่มที่ศึกษาแตกต่างกันไปในมิติของความภาคภูมิใจในตนเองส่วนใหญ่ (ในเจ็ดจาก 11 ที่ศึกษาในระดับ)

2 ความแตกต่างที่สังเกตได้นั้นเกี่ยวข้องกับทั้งส่วนย่อยและมาตรการเชิงคุณภาพ

3 คนหนุ่มสาวที่ไม่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งบนอินเทอร์เน็ตมีการประเมินตนเองโดยทั่วไปในระดับสูงกว่าคนหนุ่มสาวที่ใช้เนื้อหานี้ด้วยความถี่หลายครั้งต่อเดือน สิ่งนี้ทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นและมีความคิดเห็นที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณและความรู้สึกที่แข็งแกร่งของคุณค่าของคุณเอง

4 นักเรียนที่ไม่ได้ใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับกามสัมผัสกับการสนับสนุนทางสังคมมากขึ้นพวกเขารู้สึกว่าได้รับความรักและการยอมรับจากญาติมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่เข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับกามบนอินเทอร์เน็ต นี่แปลว่าเป็นการประเมินในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตของพวกเขา

5. ผู้ที่ไม่ใช้เนื้อหาที่เร้าอารมณ์จะมีความรู้สึกในการควบคุมตนเองมากกว่าเพื่อนในกลุ่มที่สามและสี่ที่ใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับกามเดือนละหลายครั้งและบ่อยกว่า ด้วยเหตุนี้จึงแปลได้ว่ามันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และความเพียรและวินัยของคุณมากขึ้น

6 เยาวชนที่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกทางเพศในระดับที่สูงกว่าคนอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตตามหลักศีลธรรมละเว้นจากพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมและยอมรับเรื่องเพศของเขา การใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับหลักศีลธรรมทำให้พวกเขาพึงพอใจจากตนเอง

7. ผู้ทดสอบที่ถูกหลีกเลี่ยงจากเรื่องโป๊เปลือยบนอินเทอร์เน็ตยังมีลักษณะการรวมตัวตนในระดับที่สูงกว่าผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ในการวิจัย สิ่งนี้แสดงโดยโครงสร้างที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นของ "I" และโครงสร้างภายในที่มากขึ้นจะทำให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องและการทำงานร่วมกัน

8 ในที่สุดคนหนุ่มสาวที่ไม่ได้ใช้เว็บไซต์ทางเพศที่ชัดเจนพวกเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับบรรทัดฐานและหลักการทางสังคมและพร้อมที่จะยอมรับค่านิยมทั่วไป

สรุปแล้วการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ป้องกันการใช้งานจากความรู้สึกทางเพศบนอินเทอร์เน็ตเป็นของ: ความนับถือตนเองเพียงพอการสนับสนุนในครอบครัวและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่นเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งและบูรณาการและเคารพบรรทัดฐานทางสังคม ปัจจัยเสี่ยงในทางกลับกัน ได้แก่ การใช้เนื้อหาทางเพศเป็นครั้งคราวมุ่งเน้นไปที่ความดึงดูดใจทางกายภาพและความต้องการความเป็นผู้นำ