TEDx Talk เรื่อง“ Sex, Porn & Manhood”

อาจารย์กฎหมายกล่าวถึงผลกระทบของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาจิตใจ กล่าวถึงเฉพาะ“ การตัดอัณฑะดิจิทัล” ที่แพร่หลายของบางคนที่ใช้สื่อลามกในปัจจุบันมากเกินไป