အစွန်းရောက် porn ၏ schoolyard စွဲ, အဆိုပါ Times သတင်းစာ, လန်ဒန်