အဘယ်ကြောင့် "စွဲ" ဟူသောစကားလုံးသည်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သနည်း။ (၂၀၂၀)