“ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ညစ်ညမ်းသောဆေးစွဲခြင်းသည်သင်၏လိင်ဘဝကိုအဘယ်ကြောင့်ပျက်စီးစေနိုင်သနည်း”