အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့နှင့် Dishabituation (1999) စဉ်အတွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုအရင်းအမြစ်များ၏ခွဲဝေ