အမျိုးသားသည်အထိအတွက် Coolidge Effect စဉ်အတွင်းနျူကလိယ Accumbens Dopamine Efflux အတွက် dynamic အပြောင်းအလဲများ (1997)