လေ့နှင့်အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထ၏ Dishabituation (1993)